Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Primer Malign Toraks Duvarı Tümörü “37 Olgunun Retrospektif Analizi”
Ayten KAYI CANGIR*, Ekber ŞAHİN**, Hakan KUTLAY**, Nezih ÖZDEMİR**, Adem GÜNGÖR**,
Şevket KAVUKÇU**, Hadi AKAY**, İlker ÖKTEN**, Şinasi YAVUZER**

  *  Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği,
**  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Primer malign toraks duvarı tümörleri göğüs kafesinin kemik ve yumuşak dokusundan köken alır. Tüm malignitelerin de %1-1.5'ini oluşturur.
1985-2000 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı'nda primer malign toraks duvarı tümörü tanısıyla tetkik ve tedavi edilen 21 erkek, 16 kadın hasta sunuldu. En sık yakınmalar, göğüs duvarında şişlik (%81), göğüs ağrısı (%57) idi. Fizik muayenelerinde toraks duvarında kitle (%56.8), sternumda kitle (%32.4) ve deride ülser (%2.7) vardı. Radyolojik incelemede %54'ünde kemikte litik lezyon, %32.4'ünde kemikte kitle, %13.5'inde yalnızca yumuşak dokuda kitle belirlendi. Yirmisekiz hastaya kemik sintigrafisi yapıldı ve 24'ünde patolojik bulgu saptandı. Hastaların 26'sında (23'üne komplet, 3'üne inkomplet) rezeksiyon yapıldı, 2'sine ise yalnızca eksplorasyon ve biyopsi uygulandı. Kalan 9 hastanın tümörü inoperabldı ve tanısal girişim yapıldı. Torakstaki defekt 13 hastada prostetik materyalle, 3'ünde ise kas tranpozisyonu ya da muskulokutaneal flep ile rekonstrükte edildi. Operatif mortalite ve morbidite sırayla %2.7 ve %8.1 idi.
Primer malign toraks duvarı tümörlerinde yeterli lokal kontrol ve sağkalımın temelinin geniş toraks duvarı rezeksiyonu olduğu görüşündeyiz.
Anahtar Kelimeler: Primer malign toraks tümörü, cerrahi tedavi yöntemi.
SUMMARY
Primary Malignant Chest Wall Tumor “Retrospective Analysis of 37 Cases”
Primary malignant chest wall tumors originating from bone and soft tissue of the thoracic cage, consist 1-1.5% of all malignant tumors.
Between 1985-2000, in this report we present 21 male and 16 female patients who were admitted to Ankara University School of Medicine, Department of Thoracic Surgery for evaluation and treatment of primary malignant chest wall tumor. The most common symptoms were chest wall mass (81%), thoracic pain (57%). Physical examination revealed thoracic wall mass (56.8%), sternal mass (32.4%) and skin ulceration (2.7%). Twenty-one patients had osteolytic lesions, 12 had masses in thoracic cage, 5 had soft tissue masses. Whole body bone scintigraphy was performed in 28 patients and pathologic findings were found in 24. Resection was performed in 26 patients (23 complete, 3 incomplete) while two patients underwent only exploration and biopsy. Remaining nine patients had inoperable tumors and diagnostic procedures were performed. The thoracic skeletal defect was reconstructed with prosthetic materials in 13 and with muscle transposition or musculocutaneal flap in 3 patients whom resection was performed. Operative mortality and morbidity were 2.7% and 8.1% respectively.
We concluded that wide resection of chest wall tumors is essential to adequate local control and survival of primary malign chest wall tumors.
Key Words: Primary malignant chest wall tumor, surgical procedure.
Yazışma Adres:
Dr. Ayten KAYI CANGIR
Dr. Mühittin Ülker Acil Yardım
ve Travmatoloji Hastanesi,
Göğüs Cerrahisi
ANKARA
[ PDF ]
<< Geri Yazdır