Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akciğer Sarkoidozunda Radyolojik Bulgular, Solunum Fonksiyon Testleri ve
Bronkoalveoler Lavaj Bulguları Arasındaki İlişki#
Münevver ERDİNÇ*, Zeynep A. AYTEMUR*, Ertürk ERDİNÇ*

* Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR
ÖZET
Ellidört (%70.1) kadın, 23 (%29.9) erkek olmak üzere toplam 77 sarkoidoz olgusunun direkt akciğer grafileri, bilgisayarlı tomografileri (BT) ve solunum fonksiyon testleri (SFT) retrospektif olarak evrelere göre değerlendirilmiş, aralarında korelasyon araştırılmıştır. Akciğer grafisine göre 3 (%3.9) olguda sağ hiler, 23 (%29.9) olguda bilateral hiler, 2 (%2.6) olguda sadece sağ paratrakeal lenf bezi tutulumu, 38 (%49.4) olguda bilateral hiler + sağ paratrakeal tutulum izlenmiştir. Parankimde ise; 13 (%16.9) asiner gölgeler, 14 (%18.2) retikülonodüler gölgeler, 13 (%16.9) retiküler, 2 (%2.6) nodüler görünüm izlenmiştir. Yetmişüç olguya toraks BT çekilmiş, mediasten lenf bezi ve parankim tutulumu değerlendirilmiştir. Altmışaltı (%91.7) olguda sağ hilus, 62 (%86.1) olguda sol hilus, 33 (%45.8) olguda sağ paratrakeal, 33 (%45.8) olguda bilateral paratrakeal, 50 (%69.4) olguda subkarinal, 35 (%48.6) olguda karinal, 43 (%59.7) olguda prevasküler, 27 (%37.5) olguda azigoözefageal lenf bezleri tutulumu saptanmıştır. Parankim değerlendirildiğinde; 13 (%18.1) retikülonodüler, 11 (%15.3) asiner gölgeler, 24 (%33.3) parankimal nodül, 10 (%13.9) peribronşiyal ve interlober septal kalınlaşma izlenmiş, parankim tutulumu arttıkça bronkoalveoler lavaj (BAL) lenfosit oranının azaldığı gözlenmiştir (p< 0.01). Otuzyedi olguya SFT yapılmış, FEV1, FVC değerlerinde evrelere göre azalma anlamlı bulunmuş, DLCO'da evreler arası azalma istatistiksel anlamlılık göstermezken evre 1 ile evre 3 arasındaki azalma anlamlı bulunmuştur (p< 0.01). Yirmialtı olguya galyum sintigrafisi çekilmiş, 12 olguda parankim, 21 olguda mediasten tutulumu gözlenmiştir. Galyum sintigrafisinde parankim tutulumu pozitifliği ile BT parankim tutulum yaygınlığı arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p< 0.05).
Anahtar Kelimeler: Sarkoidoz, BT bulguları, PA akciğer grafisi bulguları, solunum fonksiyon testleri (SFT), galyum 67 sintigrafisi.
SUMMARY
Correlation Between Radiographic Features, Pulmonary Function Tests and Bronchoalveolar Lavage Findings in Pulmonary Sarcoidosis
Chest radiographies, computed tomography (CT), pulmonary function tests (PFT) and bronchoalveolar lavage (BAL) findings of 77 sarcoidosis cases were studied retrospectively according to stages. According to chest radiographies, in 3 cases (3.9%) right hilar, in 23 cases (29.9%) bilateral hilar, in 2 cases (2.6%) only right paratracheal lymph node and in 38 cases (49.4%) both bilateral hilar and right paratracheal involvement was seen. In parenchymal examination, acinar shadows in 13 cases (16.9%), reticulonodular shadows in 14 cases (18.2), in 13 cases (16.9%) reticular and in 2 cases (2.6%) nodular images were noted. Thorax CT was performed from 73 cases. In 66 cases (91.7%) right hilar, in 62 cases (86.1%) left hilar, in 33 cases (45.8%) right paratracheal, in 33 cases (45.8%) bilateral paratracheal, in 50 cases (69.4%) subcarinal, in 35 cases (48.6%) carinal, in 43 cases (59.7%) prevascular, and in 27 cases (37.5%) azygoesophagial lymph node involvement was detected. Parenchymal examination revealed reticulonodular involvement in 13 cases (18.1%), acinar shadows in 11 cases (15.3%), parenchymal nodules in 24 cases (33.3%) and peribronchial and interlobular septal thickness in 10 cases (13.9%). Decrease of BAL lymphocyte rate was noted, when the parenchymal involvement increases (p< 0.01). In PFTs, significant decrease in FEV1 and FVC according to stages was found as expected (p< 0.01). Gallium 67 scans was taken from 26 cases and in 12 cases parenchymal and 21 cases mediastinal involvement was noted. The correlation between parenchymal involvement in gallium 67 scans and CT was found to be significant (p< 0.05).
Key Words: Sarcoidosis, CT findings, chest radiography, pulmonary function tests (PFT), gallium 67 scanning.
# Bu çalışma, "European Respiratory Society Annual Congress Madrid, Spain, October 9-13, 1999"da sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Münevver ERDİNÇ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Bornova, İZMİR
e-mail: merdinc@med.ege.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır