Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Serum Lipid Düzeylerinin İncelenmesi#
Saliha ERCAN*, Aydan ÇAKAN*, Şevket DERELİ*, Ayşe ÖZSÖZ*, Dilek KALENCİ**

  *  İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği,
**  İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EğitimHastanesi Biyokimya Laboratuvarı, İZMİR
ÖZET
Bu çalışmada, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)'nda serum lipid seviyeleri araştırıldı. KOAH tanısı ile tedavi alan 100 erkek hasta ve 30 sağlıklı gönüllü kontrol grubu, serum lipid düzeyi ve lipid fraksiyonları yönünden karşılaştırıldı. KOAH'lı grupta serum total kolesterol (ortalama 158.1 mg/dL) ve trigliserid (95.9 mg/dL) seviyesi kontrol grubuna (kolesterol ortalama değeri 213 mg/dL, trigliserid ortalama değeri 174.2 mg/dL) göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p< 0.05). Serum LDL (ortalama 87.6 mg/dL), VLDL (ortalama 34.8 mg/dL) seviyesi de kontrol grubuna (ortalama 121 mg/dL, 34.8 mg/dL) göre düşük bulundu. Ancak aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p> 0.05). Her iki grubun HDL seviyeleri yönünden anlamlı fark yoktu (KOAH'lı grup ortalama 49.6 mg/dL, kontrol grubu 55.3 mg/dL).
Anahtar Kelimeler: KOAH, serum lipid seviyesi.
SUMMARY
Investigating the Serum Lipid Levels in Chronic Obstructive Pulmonary Disease
In this study, it is investigated serum lipid levels in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). One hundred males who were being treated for COPD and 30 healthy volunteers were compared according to their serum lipid leves and lipid fractions. In COPD group; serum total cholesterol (mean 158.1 mg/dL) and triglyserid leves (95.9 mg/dL) were found statistically meaningfully low than the control group (cholesterol 213 mg/dL, triglyserid 174.2 mg/dL) (p< 0.05). Serum LDL (87.6 mg/dL), VLDL (34.8 mg/dL) leves were also low than the control group (121 mg/dL, 34.8 mg/dL), but the difference were not statistically meaningful (p> 0.05). There were not significant difference between HDL levels of both group (COPD group 49.6 mg/dL, control group 55.3 mg/dL).
Key Words: COPD, serum lipid level.
# Bu çalışma, Toraks Derneği 2. Ulusal Kongresi (6-10 Mayıs 1998, Antalya)'nde sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Ayşe ÖZSÖZ
İzmir Göğüs Hastalıkları ve
Cerrahisi Eğitim Hastanesi 8/B Kliniği
Yenişehir, İZMİR
[ PDF ]
<< Geri Yazdır