Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Yaşlı Hastalarda Tüberkülozun Klinik ve Laboratuvar Özellikleri#
Güliz ATAÇ*, Tülin SEVİM*, İpek ÖZMEN*, Nilüfer KAPAKLI*, Emine AKSOY*,
Aylin ÖNGEN*, Kemal TAHAOĞLU*

* SSK Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İSTANBUL
ÖZET
1993-1999 yılları arasında kliniğimizde bakteriyolojik veya histopatolojik olarak tüberküloz tanısı konulan 60 yaş ve üzerinde 46 (grup 1), 60 yaş altında 35 (grup 2) hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. İki grup semptomlar, radyoloji ve laboratuvar bulguları, kullanılan tanı yöntemleri, tanı konma süresi, ön tanıda tüberküloz düşünülüp düşünülmemesi, eski tüberküloz öyküsü, ilaç yan etkileri, ek hastalık bulunması, bakteriyolojik konversiyon hızı açısından karşılaştırıldı. Grup 1'de öksürük (%73.9; %94.3, p= 0.016), gece terlemesi (%30.4; %57.1, p= 0.01), anemi (%6.5; %82.9, p= 0.0001) grup 2'den azken; nefes darlığı (%43.5; %20, p= 0.026) daha sık bulundu. Radyolojik olarak yaygın hastalık yaşlılarda (%35.6; %3.2, p= 0.0001) daha fazla görüldü. Eski hastalar, yaşlı grupta (%30.4; %11.4, p= 0.04) daha fazla saptanırken, tanı süresi daha uzun (5.1 ± 7.2; 2.1 ± 1.6, p= 0.02) bulundu. Ön tanıda tüberküloz düşünülmeyen olgular yaşlı grupta (%19.6; %2.9, p= 0.01) daha fazla görüldü. Sonuç olarak, yaşlılık tüberkülozunun öksürük, gece terlemesi, nefes darlığı, anemi, radyolojik yaygınlık ve özellikle tanı süresinin uzun olması ve ayırıcı tanıda güçlük göstermesi açısından genç tüberkülozuna göre farklılıklar gösterdiği saptandı.
Anahtar Kelimeler: Yaşlı, tüberküloz.
SUMMARY
The Clinic and Laboratory Features of Tuberculosis in Elderly Patients
46 patients (> 60 years) as group 1 and 35 patients (< 60 years) as group 2 who had diagnoses as tuberculosis bacteriologically and histopathologically between 1993-1999 in our clinic were reviewed retrospectively. Symptoms, radiology, laboratory findings, diagnostic procedures, time of diagnosis, consider of tuberculosis as primary diagnosis, drug side effects, coexisting disease, sputum conversion time were compared between the two groups. In group 1 while cough (%73.9; %94.3, p= 0.016), night sweats (%30.4; %57.1, p= 0.01), anemia (%6.5; %82.9, p= 0.0001) were less than group 2, dyspne, radiological extensive disease (%35.6; %3.2, p= 0.0001) were common in elderly group. Old cases were more common in elderly group (%30.4; %11.4, p= 0.04) and time of diagnosis (5.1 ± 7.2; %2.1 ± 1.6 days, p= 0.02) was longer than group 2. The cases whose primary diagnosis were not as tuberculosis (%19.6; %2.9, p= 0.01) were significantly higher in group 1. As a result it is established that elderly patients with tuberculosis had disparity in cough, night sweat, dyspne, anemia, radiological extent of the disease, consideration of tuberculosis as primary diagnosis and especially long time period for diagnosis.
Key Words: Elderly, tuberculosis.
# Bu çalışma, Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (Nisan 2000)'nde tartışmalı poster olarak sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Güliz ATAÇ
Ethemefendi 1. Çıkmaz Sokak
No: 9/14 Erenköy, İSTANBUL
e-mail: guliza@ixir.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır