Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Yüzyetmişüç Ekstrapulmoner Tüberküloz Olgusu#
Yasemin ŞİRİN*, İpek COŞKUNOL**

  *  Buca Verem Savaş Dispanseri,
**  Eşrefpaşa Verem Savaş Dispanseri, İZMİR
ÖZET
Bu çalışmada, 1995-1999 yılları arasında Buca ve Eşrefpaşa Verem Savaş Dispanserleri'nde ekstrapulmoner tüberküloz (EPT) tanısı almış 173 olgu incelendi. EPT'nin organ dağılım lokalizasyonu aşağıda belirtilmiştir. Plevra tüberkülozu (Tbc) 101 olgu (%58.38), lenf bezi Tbc 33 olgu (%19.07), periton Tbc 10 olgu (%5.78), kemik eklem Tbc 10 olgu (%5.78,) genitoüriner Tbc 6 olgu (%3.46), santral sinir sistemi Tbc 4 olgu (%2.31), perikard Tbc 4 olgu (%2.31) ve miliyer Tbc 5 olgu (%2.89) olarak saptanmıştır. Hastaların 72'si kadın, 101'i erkek ve yaş aralığı 1-76 arasında bulundu. Yaş ortalamaları 28.45 olarak saptandı. Plevra Tbc'si 101 olgu (%58.38) ile çoğunluğu oluşturuyordu. Onsekiz olgudan değişik organlardan alınan materyallerde aside dirençli basil (ARB) direkt ve teksif yöntemiyle pozitif bulundu (%10.40).
Anahtar Kelimeler: Ekstrapulmoner tüberküloz.
SUMMARY
One-Hundred and Seventy-Three Cases of Extrapulmonary Tuberculosis
One hundred and seventy-three cases, who were diagnosed as extrapulmonary tuberculosis in Buca and Eşrefpaşa Tuberculosis Dispensary between the years 1995-1999 were evaluated in this study. Organ distribution of extrapulmonary involvement was as follows. Among the patients 58.38% had pleural Tbc 101 cases, 19.07% (33 cases) had lymphatic Tbc, 5.78% (10 cases) had periton Tbc, 5.78% (10 cases) had bone and joint Tbc, 3.46% (6 cases) had genitourinary Tbc, 2.31% (4 cases) had central nervous system Tbc, 2.31% (4 cases) had pericard Tbc, 2.89% (5 cases) had miliary Tbc. Of these patients, 72 were women and 101 were men ranging in age from 1-76, mean ± SD= 28.45. The majority of the patients were pleural Tbc (101 cases) 58.38%. Positive smear and culture results were obtained in 10.40% (18 cases) of these patients.
Key Words: Extrapulmonary tuberculosis.
# Bu çalışma, Toraks Kongresi (9-13 Nisan 2000, Antalya)'nde tartışmalı poster olarak sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Yasemin ŞİRİN
Buca Verem Savaş Dispanseri
Buca, İZMİR
[ PDF ]
<< Geri Yazdır