Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Yayma Negatif Akciğer Tüberkülozunda Fiberoptik Bronkoskopinin Tanısal Değeri#
Aydın İlker ALP*, Celal KARLIKAYA*, Osman N. HATİPOĞLU*, Tuncay ÇAĞLAR*, Metin OTKUN**

* Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı,
** Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, EDİRNE
ÖZET
Aktif akciğer tüberkülozu (Tbc) kuşkusu olan, balgam yaymaları negatif olgularda fiberoptik bronkoskopinin (FOB) ve materyal elde etmek için kullanılan çeşitli FOB tekniklerinin, erken ve geç tanıdaki yararlılığını belirlemek amaçlandı. Bir üniversite hastanesinde aktif akciğer Tbc'den kuşkulanılan, ayaktan veya yatan hastalar ardışık bir şekilde, 19 aylık bir çalışma periyodunda, prospektif klinik çalışmaya alındılar. FOB ve mümkün olduğunda ilişkili tamamlayıcı teknikler uygulandı. Tbc kuşkulu ve HIV negatifli 65 olgu çalışmaya alındı ve 35 olguda aktif akciğer Tbc tanısı kondu. FOB 19/35 (%54) olguda tanısaldı. Yayma 8 (%23), patoloji 2 (%6), hem yayma hem patoloji 1 (%3) ve toplamda 11/35 (%31) olguda FOB erken tanıyı mümkün kıldı. FOB öncesi balgam kültür pozitifliği 2/35 (%6) ve FOB kültür pozitifliği 16/35 (%46) olguda geç tanıyı teyit etti. Çeşitli FOB tekniklerinin uygulama hızı ve tanısal verimi şu şekilde bulundu: Bronş lavajı %100-40, bronş biyopsisi %14-0, fırça %81-24, bronkoalveoler lavaj %14-20, transbronşiyal biyopsi %17-33, postbronkoskopik balgam %64-43. Granülomatöz iltihap 3/12 (%20) TBB'de gösterilebildi. Uygulanan teknikler ve değerlendirme yöntemleri arasında üstünlüğü olan bir yöntemden çok, hepsinin birbirini tamamlayıcı yöntemler olduğu saptandı. Sonuç olarak, FOB aktif akciğer Tbc'nin kesin tanısına ve mikrobiyolojik tanısına yararlı katkı sağlamaktadır. Çeşitli FOB teknikleri birbirini tamamlayıcı niteliktedir ve mümkün olduğu sürece uygulanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Akciğer tüberkülozu, bronkoskopi, yayma negatif.
SUMMARY
Diagnostic Value of Fiberoptic Bronchoscopy in Sputum Smear Negative Pulmonary Tuberculosis
To determine the utility of fiberoptic bronchoscopy (FOB) and different FOB techniques for handling a specimen for early and late diagnosis in suspected active negative pulmanary tuberculosis (PTB) were aimed. In a prospective clinical study over a 19-month period, consecutive in- and outpatients of one University Hospital who were suspected to have active PTB were included. FOB with related subsidiary techniques when possible were applied. Between Tbc suspected and HIV negative 65 patients, out of 35 were found to have active PTB. FOB was diagnostic in 19/35 (54%). For early diagnosis, FOB was smear positive in eight (23%), pathology positive in two (6%), both smear and pathology positive in one (3%) and 11/35 (31%) in all patients. For late diagnosis, pre-FOB sputum was culture positive in 2/35 (6%) and FOB was culture positive in 16/35 (46%). Application rates and microbiologic diagnostic performance of different techniques were for bronchial lavage 100-40%, bronchial biopsy 14-0%, brush 81-24%, BAL 14-20%, transbronchial biopsy 17-33%; postbronchoscopic sputum 64-43%. Granulomatous inflammation was shown in 3/12 (20%) TBB. Among techniques and evaluation methods no significant better tests were noted, rather they were complementary. FOB gives satisfactory yield of definitive and culture diagnosis of active PTB. FOB related techniques are complementary and must be performed as much of them whenever possible.
Key Words: Pulmonary tuberculosis, bronchoscopy, smearnegative.
# Bu çalışma, TÜSAD XXV. Ulusal Kongresi (5-9 Haziran 1999, İstanbul)'nde sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Celal KARLIKAYA
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
22030, EDİRNE
e-mail: celalk@trakya.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır