Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Solunum Fonksiyonlarında Saptanan Bozukluklar ile
Bunun Diyabet Kontrolü ve Hastalık Süresi ile İlişkisi#
Abdurrahman ŞENYİĞİT*, Murat SÖKER**, Emir ASAN*, İ. Halil LEBLEBİCİ*

  *  Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
**  Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
ÖZET
Diabetes mellitus (DM) göz, böbrek, santral sinir sistemi gibi vücudun farklı yerlerini etkileyen sistemik bir hastalıktır. Bu hastalıkta aynı zamanda solunum fonksiyon testlerinde de bozukluk olduğu bildirilmiştir. Biz de bu çalışmamızda tip 1 diyabetli çocuk olgularımızda solunum fonksiyonlarında bozukluk olup olmadığını ve bu bozuklukların yaş ve diyabet kontrolü ile ilişkili olup olmadıklarını araştırmayı planladık. Çalışmaya, toplam 28 diyabetli ve aynı yaş grubunda 22 kontrol olgusu alındı. Çalışmada tüm olguların solunum fonksiyon testleri ile karbonmonoksit difüzyon kapasitesi (DLCO) ölçüldü. Diyabetik olgular içinde solunum fonksiyon bozukluğu saptanan 18 olguda da HbA1c seviyesi yüksek saptandı (%14 ± 1.7). Hastalık süresi 5 ± 4.4 yıl olarak tespit edildi. Diyabetli 28 hastanın 18 (%64)'inde restriktif tipte solunum fonksiyon bozukluğu saptanırken hiçbir olguda obstrüktif tip bozukluk tespit edilmedi. Yine 1 olgu hariç tüm olgularda DLCO normal sınırlarda saptandı. Kontrol grubundaki olgularda ise solunum fonksiyonlarında bozukluk tespit edilmedi. İki grup arasında solunum fonksiyon bozuklukları açısından anlamlı farklılık saptandı (p< 0.001). Sonuçta, diyabetli olgularda hastalık süresine bağlı olmadan solunum fonksiyonlarında restriktif tipte bozukluğun erken yaşlarda bile saptanabileceği, ancak DLCO değerinde anlamlı bir düşme tespit edilmediği, tedavideki düzensizliğin bu bozukluklarda esas rolü oynadığı ve bu olguların solunum fonksiyonları yönünden düzenli takiplerinin yapılması gerektiği kanaatine varıldı.
Anahtar Kelimeler: İnsüline bağımlı diabetes mellitus, solunum fonksiyon bozuklukları.
SUMMARY
Relationship Between Diabetes Control and Pulmonary Function in Children with Insulin Dependent Diabetes Mellitus
Diabetes mellitus (DM) is a systemic disease with complications that affect the different systems of the body such as the eye, the kidney, and the nervous system. Abnormalities of pulmonary function tests have also been described in this disorder. We aimed to determine if any abnormality in respiratory functions exists in children with type 1 DM, and wondered if any abnormality is associated with age or control of the disease. 28 cases with DM and 22 control cases of the sama age group were included in the study. Respiratory function tests and carbonmonoxide diffusion capacity (DLCO) measurement were performed in all cases. HbA1c level was high in diabetic patients 14 ± 1.7% with respiratory function abnormalities. Duration of the disease was 5 ± 4.4 years. Restrictive type defect were detected in 18 (64%) of 28 diabetic cases, where as none of the cases had obstructive type respiratory disorder. DLCO was in normal range in all but 1 case. There was no respiratory function abnormalities in control group. A significant difference existed in respiratory functions between these 2 groups (p< 0.001). We conclude that; 1. restrictive type respiratory defect can be detected in early ages in diabetic patients free from duration of the disease, 2. there is no significant decrease in DLCO, 3. inadequate treatment plays the major role in development of these abnormalities and 4. such cases should be properly followed up for respiratory functions.
Key Words: Insulin dependent diabetes mellitus, respiratory function abnormalities.
# Bu çalışma, 10. "European Respiratory Society" Yıllık Kongresi ve Dünya Akciğer Sağlığı Kongresi (30 Ağustos-3 Eylül 2000, Floransa, İtalya)'nde sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı
21280, DİYARBAKIR
[ PDF ]
<< Geri Yazdır