Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Sporcularda metakolin ve egzersiz bronkoprovokasyon testleri sonuçlarının karşılaştırılması#
Uğur DAL1, İbrahim AKKURT2, Sena ERDAL1

1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı,
2 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas.
ÖZET
Bronşların spesifik ve nonspesifik çeşitli ajanlara karşı verdikleri abartılı kasılma cevabına, bronş aşırı cevaplılığı adı verilmektedir. Çalışmamızda, bronş aşırı cevaplılığını değerlendirmek için kullanılan egzersiz bronkoprovokasyon testi ve metakolin bronkoprovokasyon testini sporculara (grup I) ve sedanterlere (grup II) uygulayıp sonuçlarını karşılaştırdık. Ortam koşulları (sıcaklık ve nem), yaşları, boy ve kilo ölçümleri arasında istatistiksel olarak fark bulunmayan deneklerin metakolin bronkoprovokasyon testine verdikleri yanıtlar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p< 0.05). Egzersiz bronkoprovokasyon testi sonuçlarında ise iki grup arasında istatistiksel olarak fark saptanmadı (p> 0.05). Grup I'deki bireylerin metakolin bronkoprovokasyon testine verdikleri maksimum FEV1 azalma değeri ile egzersiz bronkoprovokasyon testine verdikleri yanıt arasında pozitif yönlü bir korelasyon görüldü (r= 0.60, p< 0.05). Grup II'de ise böyle bir korelasyon yoktu (p> 0.05). Allerjik durumu belirlemek için kullandığımız parametreler (total IgE, eozinofil sayısı, atopik birey sayısı) yönünden iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p> 0.05). Her iki gruptaki bireylerin metakolin bronkoprovokasyon testine verdikleri maksimum FEV1 azalması yanıtı ile egzersiz bronkoprovokasyon testine verdikleri yanıt arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p< 0.05). Elde ettiğimiz verilerden bronş hiperreaktivitesini değerlendirmede; sporcularda ve sedanterlerde metakolin bronkoprovokasyon testinin, egzersiz bronkoprovokasyon testine göre daha duyarlı olduğu sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: Egzersiz tarafından indüklenen bronkokonstrüksiyon (EİB), metakolin, bronş hiperreaktivitesi (BHR), egzersiz, allerji.
SUMMARY
The comparison of the result of exercise bronchoprovocation test and methacholine bronchoprovocation test in athletes
The excess contraction respond of the bronchiols to the specific and non-specific agent is called bronchial hyperresponsiveness. In our study we compared the result of exercise bronchoprovocation test and methacholine bronchoprovocation test in athletes (group I) and in sedentary subjects (group II). The subjects that their age, height, weight and environmental status of the test room (temperature and humidity) were not statistically different, they gave statistically different respond to the methacholine bronchoprovocation test (p< 0.05). Their respond to exercise bronchoprovocation test was similar and there was no statistically difference between two groups (p> 0.05). In group I, there was a correlation in the result of exercise bronchoprovocation test and methacholine bronchoprovocation test (r= 0.60, p< 0.05), but in group II there was no correlation in this two tests. The parameters that we use for evaluation of the allergic status (total IgE, eosinophil count, number of atopic subject in groups) were not statistically different (p> 0.05). In both two groups there was a statistically different respond in the result of exercise bronchoprovocation test and methacholine bronchoprovocation test. These findings suggests that methacholine bronchoprovocation test is a more sensitive test for the diagnosis of BHR in athletes and sedantery subjects than exercise bronchoprovocation test.
Key Words: Exercise induced bronchoconstruction (EIB), methacholine, bronchial hyperresponsiveness (BHR), exercise, allergy.
# Bu makale, 25-29 Ekim 2003 tarihleri arasında Nevşehir'de düzenlenen 9. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi'nde poster olarak sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Uğur DAL,
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Fizyoloji Anabilim Dalı,
SİVAS - TURKEY
e-mail: udal@cumhuriyet.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır