Türkçe       English

<< Geri Yazdır
İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserli olgularda tedavi öncesi prognostik faktörler
ve tedavinin sağkalım üzerine etkisi
Benan ÇAĞLAYAN1, Ali FİDAN1, Banu SALEPÇİ1, Nesrin KIRAL1, Elif TORUN1,
Taflan SALEPÇİ2, Alparslan MAYADAĞLI3

1 Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği,
2 Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Medikal Onkoloji Kliniği,
3 Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul.
ÖZET
Ocak 2000-Aralık 2002 tarihleri arasında hastanemizde tanısı konulmuş ve takibi yapılabilen evre IIIB ve IV küçük hücreli dışı akciğer kanserli 304 olgu retrospektif olarak incelendi. Olguların tedavi öncesi demografik, klinik ve laboratuvar verileri ile farklı tedavi modalitelerinin sağkalım üzerine etkileri araştırıldı. Olguların 31 (%10.2)'i kadın, 273 (%89.8)'ü erkekti ve yaş ortalaması 60.59 ± 10.73 idi. Kaplan-Meier yöntemi ile yapılan analizde medyan sağkalım 6.0 ± 0.5 (%95 GA: 5.1-6.9) ay bulundu. Oniki aylık sağkalım oranı %25.27 ± 2.99, 24 aylık sağkalım oranı ise %11.48 ± 2.77 olarak hesaplandı. Toplam 33 değişkenin kullanıldığı tek değişkenli analizde 12 değişkenin prognoz üzerine istatistiksel olarak anlamlı etkisi olduğu görüldü (p< 0.05). Kötü prognozu işaret eden bu değişkenler yaş (> 70), performans skoru (ECOG > 1), nefes darlığı, periferik lenfadenomegali (LAM), mediasten invazyonu, plevral efüzyon ve uzak metastaz varlığı; LDH, CA 19.9, CA 125 yüksekliği ve hastalara küratif (> 50 Gy) radyoterapi (RT), kemoterapi (KT) uygulanmaması idi. Cox's regresyon yöntemi kullanılarak yapılan çok değişkenli analizde ise, ileri yaş, mediasten invazyonu ve uzak metastaz varlığı bağımsız prognostik faktör olarak bulunmazken başta ECOG performans durumu (PS) > 1 olmak üzere (p= 0.000), KT almamış olmak (p= 0.000), küratif RT almamış olmak (p= 0.018), nefes darlığı (p= 0.035), periferik LAM (p= 0.022) ve plevral efüzyon varlığı (p= 0.043) bağımsız prognostik faktörler olarak bulundu.
Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, küçük hücreli dışı, prognostik faktörler, radyoterapi, kemoterapi.
SUMMARY
Effects of prognostic factors and treatment on survival in advanced non-small cell lung cancer
In this study, 304 stage III-B and IV non-small cell lung cancer (NSCLC) cases diagnosed and followed up in our hospital between January 2000 and December 2002 are retrospectively analysed. The effects of demographic, clinical, laboratory findings and different therapeutic modalities on survival were investigated. Of the cases, 31 (10.2%) were women, 273 (89.8%) were men and mean age was 60.59 ± 10.73. Analysis by the Kaplan-Meier method revealed that median survival was 6.0 ± 0.5 (95% CI: 5.1-6.9) months and 12 and 24-month survival rates were 25.27 ± 2.99% and 11.48 ± 2.77% respectively. By univariate analysis of 33 parameters, 12 of them were found to be effective on survival and this relationship was statistically significant (p< 0.05). These parameters indicating poor prognosis were age > 70, ECOG performance score > 1, dyspnea, peripheral lymphadenomegaly (LAM), mediastinal invasion, pleural effusion, distant metastasis, elevated serum LDH, CA 19.9, CA-125 values, not receiving curative radiotherapy (RT) (> 50 Gy) or chemotherapy (CT). A multivariate analysis by Cox regression method revealed that advanced age, mediastinal invasion and metastatic disease were not independent prognostic factors on survival whereas ECOG performance score > 1 (p= 0.000), absence of CT (p= 0.000) and curative RT (p= 0.018), dyspnea (p= 0.035), peripheral LAM (p= 0.022) and pleural effusion (p= 0.043) were independent prognostic factors on survival.
Key Words: Lung cancer, non-small cell, prognostic factors, radiotherapy, chemotherapy.
Yazışma Adresi:
Dr. Ali FİDAN,
Sahrayicedid Mahallesi, Cami Sokak, No: 5/12,
34734 Erenköy, İSTANBUL - TURKEY
e-mail: alifidan@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır