Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Hastane kökenli pnömoni olgularında etkenler ve antibiyotik duyarlılıkları#
Hasan KAYNAR1, Nusret YILMAZ1, Leyla SAĞLAM1, Mehmet MERAL1, Ülkü ALTOPARLAK2,
Metin GÖRGÜNER1, Arzu MİRİCİ1

1 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum.
ÖZET
Hastane kökenli pnömoni (HKP)'lerde yüksek mortalite nedeniyle, erken tanı ve tedavi için dinamik davranılması gerekir. Bu hastalarda klinik, radyolojik bulgular ve noninvaziv teknikler sıklıkla tanı koydurucu olmadığından invaziv tanısal işlemlere gereksinim duyulabilir. Çalışmaya prospektif olarak 38 hasta alındı. Hastaların yaş ortalaması 45.5 ± 16.4 (17 ile 73 yaş arası) olup bunların 31 (%81.6)'i erkek, 7 (%18.4)'si kadın idi. Hastaların 9 (%23.7)'unda yatıştan sonraki ilk beş gün içinde pnömoni geliştiği saptanırken, 29 (%76.3) hastanın beşinci günden sonra pnömonisinin olduğu belirlendi. Hastaların 25 (%65.8)'ine bronkoskopik tanısal işlem uygulandı. Hastaların 7 (%18.4)'sinde kültürlerde üreme olmazken, 16 (%42.1) hastada birden fazla mikrobiyolojik etken ürediği gözlendi. On beş (%39.4) hastada sadece tek mikrobiyolojik etken saptandı. Kültürlerde stafilokoklar %45.4 ile en fazla üreyen bakteri olurken, bunu sırasıyla Enterobacter spp., Pseudomonas spp., Escherichia coli, Serratia ve Streptococcus pneumoniae izledi. Üçüncü kuşak sefalosporinlere yüksek oranda direnç saptandı. Otuz sekiz hastanın 17'si eksitus olurken, eksitus nedeni olguların 11 (%28.9)'inde pnömoniye bağlandı. Sonuç olarak, HKP gelişen hastalarda etken izolasyonu ve antibiyotik direnç özellikleri belirlenmeye çalışılmalıdır. Gerekli görülen durumlarda invaziv tanı yöntemlerine başvurulmalıdır. Seçilmiş olgularda pahalı bir uygulama olmakla birlikte, Pro-BAL ve "Protected Specimen Brush (PSB)" işlemleri gereksiz antibiyotik kullanımını engelleyebilir ve mortalitenin azaltılmasında katkıda bulunabilir.
Anahtar Kelimeler: Hastane kökenli pnömoni, antibiyotik, etkenler.
SUMMARY
The pathogens and their antibiotic sensitivities in hospital-acquired pneumonia cases
Dynamic precautions in the early diagnosis and treatment of hospital acquired pneumonias are necessary because of their high mortality. In these patients, invasive diagnostic approaches may be needed since clinical and radiological findings and other non-invasive approaches frequently fail to establish the diagnosis. Thirty eight patients were prospectively included in the study. Average age of patients was 45.5 ± 16.4 years; 31 were males (81.6%) and 7 (18.4%) were females. Pneumonia was detected in 9 (23.7%) cases during the first five days and in 29 (76.3%) cases after the fifth day of admission to the hospital. Bronchoscopic interventions diagnostic purpose were carried out in 25 (65.8%) patients. The culture results were negative in 7 (18.4%) cases. While more than one pathogen was determined on the cultures of 16 (42.1%) patients only one pathogen was isolated in the cultures of 15 (39.4%) cases. The frequently isolated pathogen on cultures was Staphylococci (45.4%). Other pathogens were Enterobacter spp., Pseudomonas spp., Escherichia coli, Serratia and Streptococcus pneumoniae according to their frequency on cultures. High resistance rates to the third generation cephalosporins were determined. Eleven of 17 deaths in 38 pneumonia cases were attributable to pneumonia. As a conclusion, isolation of pathogen and antibiotic resitance should be determined in the cases with hospital acquired pneumonia. Invasive diagnostic interventions were not avoided when necessary. Although pro-BAL and PSB methods were expensive, their use in selected cases may prevent unnecessary antibiotic use and contribute to a decrease in mortality rate.
Key Words: Hospital acquired pneumonia, antibiotic, pathogens.
# Bu çalışma, Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi'ne bildiri olarak gönderilmiştir.
Yazışma Adresi:
Dr. Hasan KAYNAR,
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
25240, ERZURUM - TURKEY
e-mail: hkaynar@atauni.edu.tr, hasankaynar@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır