Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Aynı lobda bronşiyal karsinoid tümör ve pulmoner tüberkülozun birlikteliği:
Bir olgu nedeniyle
Adnan YILMAZ1, Sinem GÜNGÖR1, Ebru DAMADOĞLU1, Ferda AKSOY2, Aysun AYBATLI1, Sevim DÜZGÜN3

1 SSK Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi, Göğüs Hastalıkları,
2 SSK Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi, Patoloji, İstanbul,
3 SSK Tokat Hastanesi, Tokat.
ÖZET
Pulmoner tüberküloz ve bronşiyal karsinoid tümörün senkron gelişimi nadirdir. Pulmoner tüberküloz akciğer kanserinin tüm histolojik tipleri ile birlikte görülmesine rağmen, karsinoid tümör ile pulmoner tüberkülozun senkron görüldüğü az sayıda olgu rapor edilmiştir. Biz aynı lobda yerleşmiş bir pulmoner tüberküloz ve karsinoid tümör olgusunu sunuyoruz. Otuzdokuz yaşında kadın hasta iki aydır devam eden göğüs ağrısı yakınması ile başvurdu. Göğüs grafisi sağ alt akciğer alanında konsolidasyon gösteriyordu. Toraks bilgisayarlı tomografisinde multipl mediastinal lenfadenopati ile sağ akciğer alt lobunda infiltrasyon ve atelektazi saptandı. Fiberoptik bronkoskopide sağ alt lob bronşunun proksimalini tam olarak tıkayan kitle görüldü. Bronkoskopik biyopsinin patolojik tanısı tipik karsinoid tümördü. Hastaya sağ alt lobektomi ve mediasten lenf bezi diseksiyonu yapıldı. Rezeke materyalin patolojik incelemesi, aynı lobda karsinoid tümör ve pulmoner tüberkülozun birlikteliği ve tüberküloz lenfadenit tanısı olarak rapor edildi.
Anahtar Kelimeler: Karsinoid tümör, tüberküloz, akciğer, senkron.
SUMMARY
Coexisting bronchial carcinoid tumor and pulmonary tuberculosis in the same lobe: a case report
The synchronous occurrence of pulmonary tuberculosis and bronchial carcinoid tumor is unusual. Although pulmonary tuberculosis can coexist with all histological types of lung cancer, few coexisting cases of bronchial carcinoid tumor and pulmonary tuberculosis have been reported. We present coexistent bronchial carcinoid tumor and pulmonary tuberculosis in the same lobe. A 39-year-old woman was admitted to our clinic with chest pain for two months. Chest radiograph showed consolidation in the right lower field. Computed tomography of the thorax demonstrated multiple mediastinal lymphadenopathies, infiltration and atelectasis in the right lower lobe. Fiberoptic bronchoscopy showed a mass lesion totally obstructing the proximal right lower lobe bronchus. The pathological diagnosis was typical carcinoid tumor. Right lower lobectomy with mediastinal lymph node dissection was performed. The pathological examination of resected material revealed coexistent tuberculosis and carcinoid tumor in the same lobe and mediastinal tuberculous lymphadenitis.
Key Words: Carcinoid tumor, tuberculosis, pulmonary, coexistence.
Yazışma Adresi:
Dr. Adnan YILMAZ,
Maltepe Zümrütevler Atatürk Caddesi
Abant Apartmanı No: 30,
81530, İSTANBUL - TURKEY
e-mail: elifim@rt.net.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır