Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akciğer kanserli hastalarda bronkoalveoler lavaj sıvısında çözünebilir Fas ve
Fas ligand düzeylerinin belirlenmesi
Beril ERDOĞAN1, Esra UZASLAN1, Ferah BUDAK2, Mehmet KARADAĞ1, Dane EDİGER1,
Barbaros ORAL2, Güher GÖRAL2, Ercüment EGE1, Oktay GÖZÜ1

1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmünoloji Anabilim Dalı, Bursa.
ÖZET
Fas-Fas Ligand (FasL), programlanmış hücre ölümünü aktive eden majör mediatör sistemlerden biridir. Membrana bağlı FasL'nin metalloproteinaz grubu bir enzimle reaksiyona girmesi sonucu çözünebilir FasL (çFasL) oluşur. çFasL ile birlikte FasL'nin transmembran formu Fas'a bağlanır ve apopitotik uyaranları Fas belirteci taşıyan hücrelere sunar. Çözünebilir Fas (çFas)ve çFasL'nin tümör gelişiminde ve tümör hücrelerinin konağın immün sisteminden kaçmasında rolü olduğu ileri sürülmüştür. Akciğerlerdeki Fas antijen belirteçlerinin alveol ve bronş epitel hücresinde lokalize olması nedeniyle bu çalışmada, akciğer kanserli hastaların bronkoalveoler lavaj (BAL) sıvısında çFas (pg/mL) ve çFasL (pg/mL) düzeylerini belirlemeyi amaçladık. Çalışma popülasyonunu akciğer kanserli 27 hasta (ortalama yaş 62.9 ± 10.7 yıl) ve 25 kontrol olgusu (ortalama yaş 47.9 ± 13.9 yıl) oluşturmaktaydı. BAL işlemi lokal anestezi altında olguların hastalıktan etkilenmemiş olan akciğerinde, lingulanın veya sağ akciğer orta lobun subsegmentlerinden yapıldı. BAL sıvısı çFas ve çFasL düzeyleri ELISA metodu kullanılarak ölçüldü. BAL sıvısı ortalama çFas düzeyleri akciğer kanserli hastalarda 60.8 ± 56.8 ve kontrol olgularda 39.5 ± 25.9 olarak bulundu (p> 0.05). BAL sıvısı ortalama çFasL düzeyleri kanserli hastalarda 51.6 ± 39.2, kontrol olgularda 41.2 ± 27.4 olarak saptandı (p> 0.05). Sonuç olarak her iki grup arasında anlamlı bir farklılık gözlememekle birlikte, çFas ve çFasL düzeylerinin akciğer kanserli hastaların BAL sıvısında kontrol olgulara göre yüksek saptanması akciğer kanserinin oluşmasında ve ilerlemesinde apopitozisin bir rolü olabileceği kanısına vardırdı.
Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, bronkoalveoler lavaj, çözünebilir Fas, çözünebilir FasL.
SUMMARY
The evaluation of soluble Fas and soluble Fas ligand levels of bronchoalveolar lavage fluid in lung cancer patients
Fas-Fas Ligand (FasL) is one of the major mediator system that activates programmed cell death. Cleavage of membrane-bound FasL by a metalloproteinase-like enzyme resulted in the formation of soluble FasL (sFasL). sFasL as well as the transmembrane form of FasL binds to Fas and transduces apoptotic signal in Fas-expressing cells. It's suggested that soluble Fas (sFas) and sFasL has an impact on tumor progress and immune escape feature of tumor cells from the host immune system. Since Fas antigen expression in the lungs has been localized to alveolar and bronchial epithelial cells, in this study we aimed to investigate the sFas (pg/mL) and sFasL levels (pg/mL) of bronchoalveolar lavage (BAL) fluid in lung cancer patients. Study population was consisted of 27 patients with lung cancer (mean age 62.9 ± 10.7 years, 25 control subjects (mean age 47.9 ± 13.9 years). BAL was performed under local anesthesia, on the unaffected lung of patients; either subsegments of right middle or lingula. BAL sFas and sFasL were evaluated by using ELISA method. The mean levels of sFas was 60.8 ± 56.8 in lung cancer patient and 39.5 ± 25.9 in control subjects (p> 0.05). The mean levels of sFasL was 51.6 ± 39.2 in cancer patient and 41.2 ± 27.4 in control subjects (p> 0.05). In conclusion, although we did not observe any significant difference between two groups, higher BAL levels of sFas and sFasL levels in lung cancer patients than control subjects, made us thought that apoptosis might have a role development and progression of lung cancer.
Key Words: Lung cancer, bronchoalveolar lavage, sFas, sFasL.
Yazışma Adresi:
Dr. Beril ERDOĞAN,
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
16059 Görükle, BURSA - TURKEY
e-mail: drberilbahadir@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır