Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Trakya bölgesinde akciğer kanseri histopatolojisi ve ulusal verilerle kıyaslanması
Celal KARLIKAYA, Ebru ÇAKIR EDİS

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne.
ÖZET
Akciğer kanserinin morbidite ve mortalite hızlarının izlenmesi, daha önceki sigara içme trendleri ve bazı coğrafi faktörler hakkında ipuçları verebilir. Trakya bölgesindeki akciğer kanserli hastaların demografik özellikleri ve histopatolojik dağılımları daha önce incelenmemiştir. 1992-2001 yılları arasında, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kliniği'ne başvuran primer akciğer kanserli hastaların dosyaları retrospektif olarak değerlendirildi. Beşyüzaltmışyedi hastanın 521'inin dosyası değerlendirmeye uygundu. Yaş ortalaması 61 ± 10 yıldı (30-86) ve 497 (%95.4) hasta erkekti (erkek/kadın oranı= 20.7). Ulusal ve diğer ülkelerin verileri ile karşılaştırıldığında, Trakya bölgesindeki akciğer kanserli hastalardaki erkek/kadın oranı daha yüksekti. Adenokarsinom 24 kadın hastanın 7 (%29.2)'sinde mevcuttu ve erkeklere göre bu oran 2.5 kat daha fazla idi (p< 0.05). Kadınlarda yaşla histolojik tip değişmezken, 45 yaşın altındaki erkeklerde küçük hücreli akciğer kanseri daha sıktı (yaş ≤ 45 ise %44.7 iken, > 45 ise %29.1; p< 0.05). Bu veriler, bölgemizdeki sigara ile ilişkili akciğer kanseri salgınının halen erken epidemi döneminde olduğunu destekleyebilir. Bölgemizdeki akciğer kanseri trendlerinin izlenmesi, sigara üretim teknolojilerindeki değişiklikler, sigara içme davranışları ve coğrafik etkilerin değerlendirilmesi için yararlı olabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, histopatolojik tip, Trakya bölgesi, coğrafik dağılım.
SUMMARY
Lung cancer histopathology in the Thrace region of Turkey and comparison with national data
Following the trends in lung cancer (LC) morbidity and mortality rates can show past trends of cigarette smoking and can give clues on some geographical factors. The demographics of LC patients and the histopathologic distribution of their disease in the Thrace region of Turkey have yet to be defined. A retrospective chart review of primary LC patients admitted to the pulmonology department of Trakya University Hospital between 1992 and 2001 was performed. Charts were available for review in 521 of 567 patients. The mean age was 61 ± 10 years (30-86 years) and 497 (95.4%) patients were male (male/female ratio= 20.7). When compared with national and international data, male/female ratio for the LC patients from Thrace region was higher than the ratio found from Turkey in general and also from other countries. Adenocarcinoma (ADC) was present in seven of the 24 (29.2%) of the females and prevalence of ADC was more than 2.5 times in females than males (p< 0.05). Squamous cell types were more common in males. Histopathological type did not vary with age in females, but small cell carcinoma was more prevalent in males under the age of 45 (44.7% if ≤ 45 years old vs. 29.1% if > 45 years old, p< 0.05). These data may support that the LC associated with smoking is in the earlier phase of the epidemic in Thrace region. Monitoring the LC trend in our region can give clues on evolving cigarette design and smoking attitudes and geographic factors.
Key Words: Lung cancer, histopathologic type, Thrace region, geographical distribution.
Yazışma Adresi:
Dr. Celal KARLIKAYA,
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
22030 EDİRNE - TURKEY
e-mail: celalk@trakya.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır