Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Seramik fabrikası işçilerinde silikozis
Ayşın ŞAKAR1, Ece KAYA1, Pınar ÇELİK1, Nurhan GENCER1, Orhan TEMEL1, Nesrin YAMAN1,
Levent SEPİT1, Çetin Aydın YILDIRIM1, Lale DAĞYILDIZI1, Evşen COŞKUN1, Gönül DİNÇ2,
Arzu YORGANCIOĞLU1, Arif Hikmet ÇIMRIN3

1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Manisa,
3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir.
ÖZET
Bu çalışmada, seramik fabrikasında çalışan ve silika maruziyeti olan işçilerde silikozis sıklığını ve silikozis gelişimi ile kişisel ve işle ilgili faktörlerin ilişkisini değerlendirmek amaçlandı. İşçiler solunum semptomları, fizik bakı, solunum fonksiyon testleri (SFT) ve radyolojik bulguları ile değerlendirildi. Toraks Derneği Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu, Mesleki ve Çevresel Akciğer Hastalıklarını Değerlendirme Formu kullanıldı. Çalışmaya alınan 626 işçinin 365'inde silika maruziyeti vardı, silika maruziyeti olmayan 261 fabrika çalışanı kontrol grubu olarak alındı. İki grup arasında yaş ortalaması, çalışma süresi ve paket yılı olarak sigara kullanımı arasında fark yoktu (p> 0.05). Silika maruziyeti olan işçilerde, olmayanlara göre öksürük (p= 0.00) ve balgam çıkarma (p= 0.00) semptomu daha fazla bulundu. FEV1 ve FVC değerleri silika grubunda daha düşük olmakla birlikte, istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Silika grubunda toz konsantrasyonunun yüksek ve düşük olduğu gruplar karşılaştırıldığında; maruziyetin çok olduğu grupta balgam çıkarma semptomu daha fazla bulunurken (p= 0.04), diğer semptomlar ve solunum fonksiyon parametrelerinde anlamlı fark izlenmedi. Radyolojik olarak 24 (%6.57) olguda pnömokonyoz ile uyumlu olabilecek parankimal dansite saptandı. Pnömokonyoz bulgusu saptanan olguların, radyolojik bulgusu olmayan olgulara göre yaş ortalamasının daha yüksek (p= 0.03), çalışma sürelerinin daha uzun (p= 0.02) olduğu görüldü. Sonuç olarak; seramik iş kolu silikozis açısından risklidir. Yaş ve çalışma süresi arttıkça silikozis oluşum riski de artmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Silikozis, seramik işçileri.
SUMMARY
Evaluation of silicosis in ceramic workers
This study is aimed to evaluate the incidence of silicosis and the relation of it with personal and work-related factors among workers exposed to silica in ceramic factory. Workers were evaluated by respiratory symptoms, physical examination, pulmonary function and radiological findings. Occupational and Enviromental Pulmonary Disease Evaluation Questionnaire of the Turkish Thoracic Society Enviromental and Occupational Pulmonary Diseases Working Group was used. 365 of 626 workers had exposure to silica and the rest 261 were concerned as control group. There was no difference between mean age, duration of work and smoking pack year among the groups (p> 0.05). Cough and sputum rates were higher in silicosis group FEV1 and FVC values were lower in silica group but this was not statistically significant. When the two subgroups of silica group (the workers in high dust concentration and the ones in low concentration) were compared, the high concentrated group had significantly more sputum but the other symptoms and pulmonary functional parameters were not different significantly. 24 workers had parenchymal densities adjusted with pneumoconiosis. The workers with the pneumoconistic finding, had a higher mean age and longer duration of work. As a conclusion, ceramic industry has risk for silicosis. And the risk increase by time and age.
Key Words: Silicosis, ceramic workers.
Yazışma Adresi:
Dr. Ayşın ŞAKAR,
1785. Sokak No: 61/9
35540 Karşıyaka, İZMİR - TURKEY
e-mail: aysins@hotmail.com, aysin.sakar@bayar.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır