Türkçe       English

<< Geri Yazdır
İdiyopatik kronik eozinofilik pnömonili bir olgu sunumu#
Gönül TANIR1, İ. Etem PİŞKİN1, Cumhur AYDEMİR1, Başak ADAKLI1, Serap ÖZMEN2, Zafer ARSLAN2, Uğur ÖZÇELİK3, Çiğdem ÜNER4

1 Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kliniği,
2 Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Allerji Kliniği,
3 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Göğüs Hastalıkları Kliniği,
4 Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Ankara.
ÖZET
İdiyopatik kronik eozinofilik pnömoni (İKEP), çocuklarda ve adölesanlarda kronik akciğer hastalıkları içerisinde nadir olarak görülmektedir. İki yıldır tekrarlayan pnömoni ve bronşiyal astım tanılarıyla takip edilen dört yaşında erkek hasta, periferik eozinofili ve bilateral pulmoner infiltrasyonları nedeniyle ayrıntılı olarak incelendikten sonra histopatolojik olarak kronik eozinofilik pnömoni saptandı. Eozinofilik pnömoninin infeksiyöz ve noninfeksiyöz nedenleri saptanamayan ve oral kortikosteroid tedavisine hızla yanıt veren olgu, idiyopatik olarak kabul edildi. Bu olgu, kronik hipoksemi ve düzelmeyen solunum sistemi semptomları olan çocuklarda İKEP tanısının düşünülmesini vurgulamak amacıyla sunuldu.
Anahtar Kelimeler: Kronik eozinofilik pnömoni, astım, kortikosteroid.
SUMMARY
Idiopathic chronic eosinophilic pneumonia: a case report
Idiopathic chronic eosinophilic pneumonia (ICEP) is a rare cause of chronic lung disease in children and adolescents. We described four-years old boy presenting with recurrent pneumonia and symptoms of bronchial asthma. Because of peripheral eosinophilia and bilateral pulmonary infiltrates patient investigated comprehensive and chronic eosinophilic pneumonia determined histopathologically. Other conditions causing eosinophilic pneumonia were ruled out. He showed a dramatic response to oral corticosteroid therapy. This report emphasizes that ICEP should be considered in pediatric age group on a cause for chronic hypoxemi or intractable symptoms of respiratory system.
Key Words: Chronic eosinophilic pneumonia, asthma, corticosteroid.
# Bu makale, 48. Milli Pediatri Kongresi'nde poster olarak sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. İ. Etem PİŞKİN,
1. Cadde 14. Sokak No: 50/4
Bahçelievler, ANKARA - TURKEY
e-mail: dretem42@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır