Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Kombine küçük hücreli ve büyük hücreli akciğer kanseri ile
Lambert-Eaton miyastenik sendromu birlikteliği: Olgu sunumu
Arif Osman TOKAT1, Cabir YÜKSEL2, Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR3, Adem GÜNGÖR2

1 S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,
3 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Lambert-Eaton miyastenik sendromu (LEMS) nadir görülen bir nöromusküler iletim bozukluğudur. Akciğer karsinomları ile ilişkili olan hastalığın temelinde otoimmün mekanizmalar yatmaktadır. Günümüzde sık rastlanan ve mortal seyreden hastalıklar arasında olan akciğer kanserlerinin semptomları arasında oldukça seyrek de olsa LEMS'ye rastlanabilmektedir. Burada sunduğumuz olgu, akciğer kanseri semptomlarından önce LEMS semptomları sebebiyle tetkik edilerek, pulmoner arter komşuluğunda tümör saptanan bir olgudur. Olgu erken tanı ile tedavi şansı bulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Lambert-Eaton miyastenik sendromu, akciğer kanseri, paraneoplastik sendrom.
SUMMARY
Association of combined small cell and large cell lung cancer with Lambert-Eaton myasthenic syndrome: case report
Lambert-Eaton myasthenic syndrome (LEMS) is a rare type of neuromusculer conduction disorder. This disease can be seen with lung cancer and, it is associated with otoimmunity. Among the symptoms of lung cancer LEMS can be seen, but it is very rare. In this case, LEMS symptoms were analyzed before lung cancer symptoms. The localization of the tumor was near the pulmonary artery. By the early diagnose, the patient had the chance of cure.
Key Words: Lambert-Eaton myasthenic syndrome, lung cancer, paraneoplastic syndrome.
Yazışma Adresi:
Dr. Arif Osman TOKAT,
S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Cebeci, ANKARA - TURKEY
e-mail: aostokat@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır