Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Mikronükleus tekniği sigara içen bireylerde akciğer kanseri riskini önceden belirleyebilir mi?
Ebru GÜREL1, Tuncay ORTA1, Süreyya GÜNEBAKAN1, Ayfer UTKUSAVAŞ2,
M. Özlem KOLUSAYIN OZAR1

1 İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü,
2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul.
ÖZET
Akciğer kanserinin karsinogenez sürecinde ana etyolojik faktör, sigara içimidir. Sigara içenlerde oksidaz enzimi seviyelerindeki artış veya kromozom aberasyonları gibi tanımlı genetik faktörlerin, akciğer kanserine daha yüksek derecede yakalanma olasılığı ile ilişkide olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada, uzun süreli sigara tüketen akciğer kanseri tanısı almış olan ve uzun süreli sigara tüketen ancak akciğer kanseri olmayan bireylerin periferal kan lenfositlerindeki, radyasyon sonrası mikronükleus (MN) tekniği ile ölçülen kromozom aberasyonları araştırılmıştır. Amacımız, sigara içicileri arasında kanser gelişimi olabilecek, kansere yakalanacak bireylerde MN skorlamasının rolünü araştırmaktır. Oniki akciğer kanseri hastası ve bunlara uygun 10 sağlıklı birey değerlendirildi. Spontan ve radyasyon indüklü bireylerin MN frekansları değerlendirildi. Spontan frekanslara bakıldığında hem hasta hem de sağlıklı bireylerde 3 Gy radyasyon sonrası MN miktarlarında artış gözlendi. Radyosensitivitenin belirleyicisi olan mutlak MN frekansları, 3 Gy radyasyonda oluşan MN frekanslarından, spontan MN frekansları çıkarılarak hesaplandı. Akciğer kanseri hastalarında değerler, 0.0116 ve 0.3883 arasında, 0.1114 ± 0.0390 (SE) ile dağılım gösterirken, kontrollerde bu değerlerin, 0.0216 ve 0.2291 arasında ve 0.1410 ± 0.0234 (SE) ile dağıldığı görüldü. Her iki grubun mutlak MN frekansları arasında karşılaştırma yapıldığında, iki grup arasında anlamlı (p= 0.159) fark saptanmadı. Sonuç olarak, çalışmamızda, uzun süreli sigara içicilerinin periferal kan lenfositlerindeki MN skorları, akciğer kanser riskini önceden belirleyememektedir.
Anahtar Kelimeler: Mikronükleus, akciğer kanseri, karsinojenik ajanlar, radyasyon, lenfositler.
SUMMARY
Can micronucleus technique predict the risk of lung cancer in smokers?
Smoking is the main etiological factor in the carcinogenesis process of lung cancer. But genetically defined factors such as increased levels of oxidase enzymes or chromosome aberrations have been shown to correlate with the higher possibility of contracting lung cancer among smokers. In this study, chromosome aberrations measured by micronucleus (MN) technique following in vitro irradiation were investigated in peripheral blood lymphocytes of long term smokers with or without lung cancer. Our aim is to establish the role of MN scores in identifying the individuals who might develop cancer among smokers. Twelve lung cancer patients and appropriately matching 10 healthy controls were evaluated. Spontaneous and radiation induced MN frequencies were evaluated in the two groups. An increase in the amounts of MN after 3 Gy irradiation was observed in the patient and control group when compared to spontaneous frequencies. Absolute MN frequencies as a determinant of radiosensitivity were calculated by subtraction of spontaneous aberration frequencies from the frequencies that were obtained following 3 Gy of irradiation. Absolute MN frequency range was between 0.0116 and 0.3883 with the average value of 0.1114 ± 0.0390 (SE) for the lung cancer patients, and was between 0.0216 and 0.2291 with the average value of 0.1410 ± 0.0234 (SE) for the controls. When the comparision was made between the absolute MN frequencies of both groups, there was no difference (p=0.159) between the two groups. In our study, it can be concluded that radiation induced MN scores in peripheral blood lymphocytes of long term smokers do not predict the risk of lung cancer.
Key Words: Micronucleus, lung cancer, carcinogenic agents, irradiation, lymphocytes.
Yazışma Adresi:
Ebru GÜREL,
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi,
Biyoloji Bölümü,
Vezneciler, İSTANBUL - TURKEY
e-mail: ebrugurel@email.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır