Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Astım fare modelinde deksametazonun antiinflamatuvar etkisinin araştırılması
Gamze KIRKIL1, M. Hamdi MUZ1, Figen DEVECİ1, Hakan BULUT2, Yesari ERÖKSÜZ3,
Necip İLHAN4, Teyfik TURGUT1

1 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı,
3 Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı,
4 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ.
ÖZET
Deneysel astım modeli oluşturduğumuz bu çalışmada steroid tedavisinin inflamasyona katılan mediatörler ve hava yolunda oluşan patolojik değişiklikler üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçladık. Çalışmaya alınan BALB/c fareler 3 gruba ayrıldı. Grup 1'deki (kontrol grubu) farelere phosphate-buffered saline (PBS) uygulandı. Grup 2 ve 3'teki farelere ovalbumin (OVA) verilerek deneysel astım oluşturuldu. Grup 3'teki farelere deksametazon (DEX) enjekte edildi. Son DEX uygulamasından bir gün sonra tüm fareler servikal dislokasyonla öldürüldü. Bronkoalveoler lavaj (BAL) sıvısı ve akciğer doku örnekleri alındı. Örneklerin IL-4 ve IL-5 seviyeleri ölçüldü ve BAL sıvısında inflamatuvar hücre sayımı yapıldı. Grup 2'deki farelerin BAL sıvısında belirgin eozinofili saptandı. Eozinofil sayısı grup 3'te grup 2'ye nazaran istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü (p< 0.001). Grup 2'de, bronş ve bronşiyollerin duvarları etrafında yangısal hücre infiltrasyonu, ödem ve hiperemi tespit edildi. Grup 3'teki farelerin akciğerleri normal histolojik görünümde idi. Akciğer dokusunda her iki sitokin düzeyi grup 2'de grup 1'e göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek idi (IL-4 için p< 0.003 ve IL-5 için p< 0.002). Grup 3'te her iki sitokin düzeyi grup 2'den anlamlı olarak düşük saptandı (IL-4 için p< 0.001 ve IL-5 için, p< 0.026). BAL sıvısında da her iki sitokin düzeyi grup 2'de grup 1'e göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek iken (IL-4 için p< 0.004, IL-5 için p< 0.001), grup 3'te her iki sitokin düzeyinin grup 2'den düşük olduğu gözlendi, ancak istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilemedi (p> 0.05). Sonuç olarak, glukokortikoidlerin antiinflamatuvar etkilerini IL-4, IL-5 ve eozinofil oluşumunu inhibe ederek gösterdikleri düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Astım, fare modeli, interlökin-4, interlökin-5.
SUMMARY
Investigating the antiinflammatuary effect of dexamethasone in an asthma mice model
We performed an asthma mice model in this study and aimed to investigate the levels of mediators in bronchoalveolar lavage fluid (BALF), and lung tissue, and the pathological changes response to the steroid treatment. BALB/c mice divided into three groups. PBS was applied to group 1 (control group). Asthma model was performed by exposing to ovalbumin in group 2 and 3. DEX was injected to group 3. After the last DEX dose all of the mice were killed by cervical dislocation. The samples of BALF and lung tissue were obtained. IL-4 and IL-5 levels of all samples were measured and inflammatory cells were counted in BALF. Evident eosinophilia was determined in BALF of group 2. Eosinophil numbers were lower in group 3 when compared with group 2 and this was statistically significant (p< 0.001). Inflammatory cell infiltration, eodema and hyperemia observed around the walls of bronchus and bronchiols in group 2. The lungs of group 3 had normal histological appearance. Both two cytokin levels of lung tissue were higher in group 2 than group 1, and this was statistically significant (for IL-4 p< 0.003, and for IL-5 p< 0.002). In group 3, both two cytokin levels were statistically lower than group 2 (for IL-4 p< 0.001, and for IL-5 p< 0.026). In BALF samples both two cytokin levels were higher in group 2 than group 1, and this was statistically significant (for IL-4 p< 0.004, and for IL-5 p< 0.001). In group 3, both two cytokin levels were lower than group 2, but it was not statistically significant (p> 0.05). In conclusion, it is thought that antiinflammatory effect of glucocorticoids occur by inhibiting the formation of IL-4, IL-5 and eosinophils.
Key Words: Asthma, mice model, interleukin-4, interleukin-5.
Yazışma Adresi:
Dr. Gamze KIRKIL,
Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
ELAZIĞ - TURKEY
e-mail: kirkilg@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır