Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Tüberküloz şüphesi olan çocuklarda kesin veya olası tüberküloz ve
latent tüberküloz infeksiyonu tanıları
Gönül TANIR1, Alper AKIN2, Cumhur AYDEMİR2, Çiğdem ÜNER3, İsmail CEYHAN3

1 Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Merkezi, Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları,
2 Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Merkezi, Radyoloji,
3 Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi, Tüberküloz Referans Laboratuvarı, Mikrobiyoloji, Ankara.
ÖZET
Pulmoner tüberküloz (Tbc)ülkemizde ve dünyada çocuklarda önemli bir morbidite nedeni olarak kalmaya devam etmektedir. Pulmoner Tbc şüphesi ile değerlendirilen hastalarda, tanısal güçlükler yaşanmaktadır. Toplam 118 vakanın değerlendirildiği çalışmamızda Tbc düşündüren klinik, radyolojik bulgular, Tbc'li erişkinle temas ya da pürifiye protein derivesi (PPD) pozitifliği vakaları arasında mikrobiyolojik olarak kanıtlanmış vaka oranı %26 olarak bulunmuştur. Otuzbir (%26) hastaya kesin Tbc, 48 (%41) hastaya olası Tbc, 28 (%24) hastaya latent Tbc infeksiyonu tanıları konulmuştur. Kesin Tbc'li hastaların 22 (%71)'si, olası Tbc tanısı konulanların 29 (%60)'u PPD pozitif bulunmuştur. Kesin Tbc grubunda 18 (%58), olası Tbc grubunda 23 (%48) hastada, latent Tbc infeksiyonu grubunda 13 (%46) hastada Tbc'li erişkin vaka ile temas öyküsü saptanmıştır. Kesin ve olası Tbc'li hastalar arasında ortalama yaş, cinsiyet, PPD pozitifliği, Tbc teması açısından istatistiksel fark saptanmamıştır. Her iki grupta da en sık semptomlar öksürük, ateş ve kilo kaybı, en sık radyolojik bulgu persistan infiltrasyon olarak bulunmuştur. Kesin ve olası pulmoner Tbc'li hastalara altı ay süre ile üçlü anti-Tbc tedavi verilmiş ve tedaviye yanıtsız hasta olmamıştır. Bu sonuçlar; olası Tbc tanısında kullanılan kriterlerin anti-Tbc tedavi başlanması gereken çocukların belirlenmesinde yararlı olduğunu düşündürmüştür.
Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, tüberküloz, pulmoner, tanı.
SUMMARY
The diagnosis of definitive or probable tuberculosis and latent tuberculosis infection in children with suspected tuberculosis
Pulmonary tuberculosis (Tbc) continues to be an important cause of morbidity in children in our country and in the world. There are diagnostic difficulties in the evaluation of the patients with suspected Tbc. In our study of 118 cases, the signs or symptoms suggestive of pulmonary Tbc have a microbiologically confirmed ratio of 26% within the cases having a positive tuberculin test result or having a contact with an adult that had Tbc. Thirty-one (26%) patients were diagnosed with definite Tbc, 48 (41%) patients with probable Tbc and 28 (24%) patients with latent Tbc infection. The tuberculin test was positive in 22 (71%) patients with definite Tbc and in 29 (60%) patients with probable Tbc. A history of a contact with an adult having Tbc has been observed in 18 (58%) patients in definite Tbc case group, in 23 (48%) patients in probable Tbc case group and in 13 (46%) patients in latent Tbc infection case group. No significant difference has been observed between patients with definite or probable pulmonary Tbc according to the average age, sex, tuberculin test positivity and history of Tbc contact. The most common clinical symptoms that has been observed in both groups were cough, fever and weight loss and the most common radiological finding that has been found in both groups was persistent infiltration. Definite or probable Tbc cases were treated for a period of 6 months with 3 anti-Tbc drugs. There were no patients who had failed to response to the treatment. These results showed that, the diagnostic criterias used for probable pulmonary Tbc are also useful in detecting the patients who should be treated with anti-Tbc drugs.
Key Words: Childhood, tuberculosis, pulmonary, diagnosis.
Yazışma Adresi:
Dr. Gönül TANIR,
Hoşdere Caddesi No: 166/3
Yukarı Ayrancı, ANKARA - TURKEY
e-mail: gonultanir58@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır