Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Poland sendromu (olgu sunumu)
Ömer DENİZ1, Ergun TOZKOPARAN1, Seyfettin GÜMÜŞ1, Yavuz YILDIZ2, Sema SAVCI3,
Hayati BİLGİÇ1, Kudret EKİZ1, Necmettin DEMİRCİ1

1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı,
3 Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu, Ankara.
ÖZET
Poland sendromu başlıca pektoralis majör kasının tek taraflı yokluğu ile karakterize, konjenital bir sendromdur. İnsidansı yaklaşık olarak 30.000 canlı doğumda birdir. Bu çalışmada Poland sendromlu 20 yaşında erkek olgu klinik ve laboratuvar özellikleriyle sunulmaktadır. Olgunun sağ pektoralis kasları yokluğuna ek olarak sağ el parmaklarında kısalık ve ikinci üçüncü parmaklar arasında sindaktilisi vardı. Bunların dışında eşlik eden başka bir anomalisi yoktu. Cybex dinamometresi ile sağ omuz addüksiyon ve abdüksiyonunda kuvvet kaybı saptandı. Ayrıca maksimal inspiratuar ve ekspiratuar basınçlarda da beklenen değerlere göre düşüklük saptandı.
Anahtar Kelimeler: Poland sendromu, pektoralis kası, kuvvet, maksimal inspiratuar basınç (MIP), maksimal ekspiratuar basınç (MEP).
SUMMARY
Poland syndrome (a case report)
Poland syndrome is characterized with unilateral absence of pectoralis major muscle. Its incidence is one in 30000 live births. A 20 years old case with Poland syndrome is presented together with its clinical and laboratory features in this study. The case had anomaly of shortness of right hand fingers and syndactily between second and third fingers in addition to absence of right pectoralis muscle group. There was not another associated anomaly except aforementioned ones. Strength loss in abduction and adduction of right shoulder was detected with Cybex dynamometer. Furthermore decrease in predicted maximal inspiratory and expiratory pressures was detected.
Key Words: Poland syndrome, pektoralis muscle, strength, maximal inspiratory pressure (MIP), maximal expiratory pressure (MEP).
Yazışma Adresi:
Dr. Ömer DENİZ,
Gülhane Askeri Tıp Akademisi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
Etlik, ANKARA - TURKEY
e-mail: odeniz@gata.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır