Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Pulmoner alveoler mikrolitiyazis
Ömer DENİZ

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Pulmoner alveoler mikrolitiyazis (PAM), her iki akciğerde yaygın intraalveoler sferik kalsiyum ve fosfat birikmesi ile karakterize, nadir görülen kronik bir akciğer hastalığıdır. PAM'ın etyoloji ve patogenezi bilinmemektedir. PAM'ın etyoloji ve patogenezi için bazı hipotezler öne sürülmüşse de hiçbiri tatmin edici değildir. Türkiye, İtalya, ABD gibi ülkelerde görülme sıklığı yüksektir. PA akciğer grafisindeki görünüm ile hastanın klinik prezantasyonu arasında, ilgi çekici bir diskordans vardır. PA akciğer grafisi hemen hemen patognomoniktir. PAM'lı hastaların yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi (YRBT)'lerinde, mikronodüllere ek olarak, interstisyel akciğer hastalığının hemen hemen bütün özellikleri görülebilir. Altta yatan hastalık alveollerde gaz alışverişini bozana kadar hastalar genellikle asemptomatiktirler ancak hastalarda hastalığın sonucu olarak hipoksemi ve kor pulmonale ortaya çıkabilir. PAM'ın kesin tedavisi yoktur. İlerlemiş akciğer hastalığı olanlar akciğer transplantasyonundan fayda görebilirler.
Anahtar Kelimeler: Mikrolitiyazis, akciğer, grafi, tomografi.
SUMMARY
Pulmonary Alveolar Microlithiasis
Pulmonary alveolar microlithiasis (PAM) is a rare, chronic lung disease characterized by extensive intra alveolar calcium and phosphate deposition throughout both lung parenchyma. Etiology and pathogenesis of PAM is not known. There are some hypothesis for etiology and pathogenesis of PAM but none of them are satisfactory. The incidence of PAM is high in countries such as Turkey, Italy and USA. There is a surprising discordence between radiological appereance and clinical presentation. Chest X-ray appearance of PAM is almost pathognomonic. Patients with PAM may have all findings of interstitial lung disease in varying degrees as well as micronodules on their HRCTs. Patients with PAM usually asymptomatic untill the underlying process affects alveolar gas exchange however patients may ultimately develop hypoxemia and cor pulmonale. A definitive therapy for PAM did not exist. Patients with advanced lung disease may benefit from lung transplantation.
Key Words: Microlithiasis, lung, graphy, tomography.
Yazışma Adresi:
Dr. Ömer DENİZ,
Gülhane Askeri Tıp Akademisi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
06018, Etlik, ANKARA - TURKEY
e-mail: odeniz@gata.edu.tr, omerdeniz@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır