Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Göğüs hastalıkları polikliniğine başvuran olguların sigara içme özellikleri
Göksel KITER1, Sevin BAŞER1, Beyza AKDAĞ2, Ali EKİNCİ1, Nihal ÜNAL1, Esma ÖZTÜRK1

1 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Denizli.
ÖZET
Bu çalışmanın amacı; göğüs hastalıkları polikliniğimize başvuran hastalarda sigara kullanımının sıklığını, özelliklerini, etki eden risk faktörlerini belirlemek ve hastaların sigarayı bırakmak konusundaki görüş ve isteklerini araştırmaktır. Haziran 2005-Haziran 2006 tarihleri arasında polikliniğimize başvuran 659 olgu çalışmaya alınmıştır. Sigara içme prevalans ve özelliklerini belirleyen kesitsel bir araştırma olarak tasarlanan çalışmamızda yüz yüze uygulanan anketlerle veriler toplanmıştır. Çalışmaya katılan 659 olgunun 417 (%63.3)'si erkek, 242 (%36.7)'si kadındı ve yaş ortalaması 53.1 ± 16.2 idi. Olguların %33 (218 kişi)'ü sigara içiyor, %28 (183 kişi)'i sigarayı bırakmış ve %39 (258 kişi)'u hiç sigara içmemişti. Elli yaş altında sigara içenlerin oranı anlamlı olarak daha yüksekti (p= 0.0001). Eğitim düzeyi arttıkça özellikle üniversite mezunu olan kadınlarda sigara içme oranlarının oldukça yüksek olduğu, erkeklerde ise sigara içme alışkanlığının eğitim düzeyiyle pek değişmediği görüldü. Sigaraya başlama nedeni en sık (%72) arkadaşlardan etkilenme idi. Halen sigara içen olguların %48.9'u sigarayı bir dönem bırakıp yeniden başladığını, %86'sı sigarayı bırakmak istediğini bildirmekteydi. Göğüs hastalıkları polikliniğine başvuran yetişkin popülasyonda aktif sigara içme oranını %33, bırakma oranını da %28 olarak bulduk. Erkeklerde sigara içme oranı ve paket/yıl miktarları daha yüksek bulundu. Sigara içenlerin %86'sının bırakmayı istediği, %25'inin sigarayı bırakmayı deneyip başaramadığı, %49'unun da bırakıp tekrar başladığı görüldü. Bu bulgularla sigara içenlerin büyük bir kısmının sigarayı bırakmak istediğini ancak bunu profesyonel bir yardım olmaksızın başaramadığını tespit ettik. Bu konuda hastalarımıza yardımcı olabilmek için göğüs hastalıkları bünyesinde bir sigarayı bırakma polikliniği kurmayı planladık.
Anahtar Kelimeler: Tütün, epidemiyoloji, sigara içimi, sigarayı bırakma, poliklinik hastaları.
SUMMARY
The characteristics of smoking habit among patients evaluated at our outpatient clinic
Göksel KITER1, Sevin BAŞER1, Beyza AKDAĞ2, Ali EKİNCİ1, Nihal ÜNAL1, Esma ÖZTÜRK1

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Pamukkale University, Denizli, Turkey,
2 Department of Biostatistics, Faculty of Medicine, Pamukkale University, Denizli, Turkey.
To determine the prevalence of cigarette smoking, to examine the risk factors affecting smoking amongst adults and to assess the opinion of patients about quitting smoking who were evaluated at our outpatient clinic. Six hundred fifty-nine patients who were evaluated at our outpatient clinic between June 2005 and June 2006 were included in the study. This is a cross-sectional study that evaluates prevalence of smoking. Data gathered by applying face to face questionnaires. The mean age of 659 participants [417 (63.3%) males and 242 (36.7%) females] was 53.1 ± 16.2 years. The prevalences were; 33% (n= 218) smokers, 39% (n= 258) ex-smokers and 28% (n= 183) non-smokers. Smoking prevalence under age of 50 was significantly higher (p= 0.0001). There was a positive significant relation between education and smoking amongst women, but this relationship was not significant amongst men. The most common reason for beginning smoking was because of friends (72%). 86% wanted to quit smoking. 48.9% tried to quit smoking but couln't be successful. The prevalence of active smoking and quit smoking among patients who applied to pulmonary medicine outpatient clinic were 33% and 28%, respectively. The ratio of smoking and smoking pack-years was higher among men. Eighty-six percent of patients wanted to quit, 25% tried to quit but could not be successful, and 49% quit smoking but began smoking again. According to these findings, patients who were smoking wanted to quit but couln't be successful without a professional help. We planned to found a smoking cessation outpatient clinic at our department.
Key Words: Tobacco, epidemiology, smoking, smoking cessation, outpatient clinic patients.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Sevin BAŞER,
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
Poliklinikler Binası, A 404
20070 DENİZLİ - TURKEY
e-mail: basersevin@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır