Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akciğer kanserli olgularda serum “vascular endothelial growth factor (VEGF)”
düzeylerinin metastazlar ve diğer tümör belirteçleri ile ilişkisinin incelenmesi
Dursun Ali SAĞLAM1, Ahmet URSAVAŞ1, Mehmet KARADAĞ1, Arzu YILMAZTEPE ORAL2,
Funda COŞKUN1, R. Oktay GÖZÜ1

1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Bursa.
ÖZET
“Vascular endothelial growth factor (VEGF)” anjiyogenezin potent bir mediatörüdür. Yüksek VEGF değerleri ileri evre akciğer kanseri ve kötü prognoz işareti olabilir. Biz akciğer kanserinde tümör evresi ile serum VEGF ilişkisini ve ayrıca serum VEGF ile diğer bazı tümör belirteçlerinin korelasyonunu araştırdık. Yeni akciğer kanseri tanısı konulan 40 (31 küçük hücreli dışı, 9 küçük hücreli) olgu ile 25 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edildi. Serum VEGF düzeyi akciğer kanserli hastalarda (345.16 ± 159.36 pg/mL) kontrol grubuna (230.36 ± 47.87 pg/mL) göre anlamlı düzeyde yüksek saptandı (p< 0.001). ROC analizinde serum VEGF 249.8 pg/mL değerinin (eğri altındaki alan 0.727 ve p< 0.05), akciğer kanserini göstermede sensitivitesi %70, spesifisitesi %76 olarak saptandı. Serum VEGF ile yaş, cinsiyet, tümörün histolojik tipi, tümör evresi, uzak metastaz varlığı ve metastaz yeri arasında ilişki yoktu. Ayrıca, diğer tümör belirteçleri (NSE, CYFRA 21-1, CEA, CA125, LDH) ile serum VEGF düzeyi arasında korelasyon saptanmadı.
Anahtar Kelimeler: Serum VEGF, akciğer kanseri.
SUMMARY
The evaluation to relationship between serum vascular endothelial growth factor (VEGF) level, metastases and other tumor markers in patients with lung cancer
Dursun Ali SAĞLAM1, Ahmet URSAVAŞ1, Mehmet KARADAĞ1, Arzu YILMAZTEPE ORAL2,
Funda COŞKUN1, R. Oktay GÖZÜ1

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Uludağ University, Bursa, Turkey,
2 Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Uludağ University, Bursa, Turkey.
Vascular endothelial growth factor (VEGF) is a potent mediator of angiogenesis. Increased expression of VEGF may be associated with advanced stage and poor prognosis in patients with lung cancer. We investigated the relationship between serum VEGF level and lung cancer stage. We also studied the correlation between serum VEGF level and some other tumor markers. Forty newly diagnosed lung cancer (31 non-small cell, 9 small cell) patients and 25 age-matched controls were enrolled in this study. Serum VEGF levels of lung cancer group (345.16 ± 159.36 pg/mL) were significantly higher than that of the control group (230.36 ± 47.87 pg/mL) (p< 0.001). The area under the ROC curve was 0.727 (p< 0.05) for serum VEGF threshold of 249.8 pg/mL predictive sensitivity and specificity, for lung cancer were respectively 70.0% and 76.0%. There were no significant relationship between serum VEGF level and age, gender, histologic type, lung cancer stage, distant metastases and site of metastases. In addition, there were no correlation between serum VEGF level and other tumor markers (NSE, CYFRA 21-1, CEA, CA125, LDH)
Key Words: Serum VEGF, lung cancer.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Ahmet URSAVAŞ,
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
Görükle 16059 BURSA - TURKEY
e-mail: ahmetursavas@gmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır