Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Küçük hücreli dışı akciğer kanserinin mediastinal evrelemesinde
pozitron emisyon tomografisi (PET)'nin rolü
Hüseyin MELEK, Mehmet Zeki GÜNLÜOĞLU, Adalet DEMİR, Hasan AKIN,
Barış MEDETOĞLU, Hasan Volkan KARA, Aysun ÖLÇMEN, Seyyit İbrahim DİNÇER

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul.
ÖZET
Küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK)'nin mediastinal lenf nodu metastazı (MLNM), uzak metastaz saptanmayan hastalarda en önemli tedavi yönlendirici ve prognostik faktördür. MLNM'yi belirlemede pozitron emisyon tomografisi (PET) son yıllarda giderek daha sık oranlarda kullanılmaktadır. PET'in MLNM'yi göstermedeki etkinliğinin ortaya çıkarılması için, PET sonuçları, mediastinoskopi ve torakotomi sonuçlarıyla karşılaştırıldı. 2004-2006 yılları arasında KHDAK tanısı konan, operabl 100 hastaya, mediastinal evreleme amacıyla, preoperatif dönemde PET ve tüm hastalara standart servikal mediastinoskopi yapıldı. MLNM saptanan hastalar neoadjuvan veya definit tedavi için onkoloji kliniğine yönlendirilirken, lenfatik metastaz saptanmayan hastalara torakotomi uygulanarak akciğer rezeksiyonu ve komplet mediastinal lenfatik diseksiyon yapıldı. Mediastinal lenf nodu istasyonlarının tutulmuş olup olmadığı ile ilgili PET ve mediastinoskopinin sensitivite ve spesifisiteleri karşılaştırıldı. Hastaların 89'u erkek 11'i kadın olup, ortalama yaş 59 olarak hesaplandı. PET'in sensitivitesi %74, spesifisitesi %76, pozitif prediktif değeri (PPD) %59, negatif prediktif değeri (NPD) %86, doğruluk oranı %76 olarak hesaplandı. Mediastinoskopinin sensitivitesi %83, spesifisitesi %100, PPD %100, NPD %93 ve doğruluk oranı %95 olarak hesaplandı. PET mediastinal lenf metastazını göstermede mediastinoskopinin yerini alacak yeterli doğruluk oranına ulaşamamakta olup, KHDAK'ın mediastinal evrelemesinde mediastinoskopi halen altın standart olmaya devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: KHDAK, mediastinoskopi, PET.
SUMMARY
The role of positron emission tomography (PET) in mediastinal staging of non-small cell lung cancer
Hüseyin MELEK, Mehmet Zeki GÜNLÜOĞLU, Adalet DEMİR, Hasan AKIN,
Barış MEDETOĞLU, Hasan Volkan KARA, Aysun ÖLÇMEN, Seyyit İbrahim DİNÇER

Department of Chest Surgery, Yedikule Teaching Hospital for Chest Diseases and Chest Surgery,
İstanbul, Turkey.
Mediastinal lymph node metastasis (MLNM) is the most important prognostic factor and guide to the treatment in non-small cell lung cancer (NSCLC) patients with no distant metastasis. As a non invasive method, using of positron emission tomography (PET) to evaluate NSCLC is increasing. We aimed to compare results of PET and mediastinoscopy to reveal effectiveness of PET in the mediastinal staging of NSCLC patients. PET was performed to 100 operable NSCLC patients between 2004 and 2006. Later, standard cervical mediastinoscopy was performed to all of the patients. Twenty-six patients who detected MLNM at mediastinoscopy were referred to oncology clinic for neoadjuvant or definitive chemo-radiotherapy. Other 74 patients underwent thoracotomy and performed lung resection and mediastinal lymphatic dissection. Sensitivity and spesificity rates for detecting mediastinal lymphatic metastasis of PET and mediastinoscopy were compared. There were 89 male and 11 female with mean age of 59 years. Sensitivity, spesificity, positive predictive value, negative predictive value and accuracy rates were calculated as 74%, 76%, 59%, 86% and 76% respectively for PET and 83%, 100%, 100%, 93% and 95% respectively for mediastinoscopy. Accuracy rate of PET is not sufficient and mediastinoscopy is still the gold standard to evaluate mediastinal staging of NSCLC, at present.
Key Words: NSCLC, mediastinoscopy, PET.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Hüseyin MELEK,
Telsiz Mahallesi 85/4 Sokak No: 45 K: 1
Zeytinburnu 34020 İSTANBUL - TURKEY
e-mail: hmelek77@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır