Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Parapnömonik efüzyon ve ampiyemin tanı ve tedavisinde yeni eğilimler
Moon Jun NA1,2, Öner DİKENSOY3, Richard W. LIGHT1

1 Division of Allergy, Pulmonary, and Critical Care Medicine of Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA,
2 Division of Pulmonology, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine,
Konyang University, Gasuwon-dong, Seo-gu, Daejon, KOREA,
3 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AnabilimDalı, Gaziantep.
ÖZET
Antibiyotik tedavisine rağmen parapnömonik efüzyon (PPE) ve ampiyem morbidite ve mortalitesinde kısmende olsa yönetim hataları nedeniyle artış olmaktadır. PPE antibiyotik tedavisi başlanan tüm pnömoni olgularında akla getirilmelidir. Eğer göğüs röntgenogramında diyaframlar boylu boyunca görülemiyorlarsa yan dekübit grafisi, ultrasonografi ya da bilgisayarlı tomografi çekilmelidir. Eğer efüzyon 10 mm'den daha kalınsa tedavi edici torasentez yapılmalıdır. Eğer sıvı tamamen boşaltılamaz ve sıvı özellikleri kötü prognozu işaret ediyorsa göğüs tüpü takılmalıdır. Eğer PPE'nin loküle olmasına bağlı tam drenaj olmuyorsa intraplevral fibrinolitikler ya da torakoskopi uygulanmalıdır. Eğer torakoskopi ile akciğer tam açılmazsa gecikmeden dekortikasyon yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Parapnömonik efüzyon, ampiyem.
SUMMARY
New trends in the diagnosis and treatment in parapneumonic effusion and empyema
Moon Jun NA1,2, Öner DİKENSOY3, Richard W. LIGHT1

1 Division of Allergy, Pulmonary, and Critical Care Medicine of Vanderbilt University, Nashville,
Tennessee, USA,
2 Division of Pulmonology, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine,
Konyang University, Gasuwon-dong, Seo-gu, Daejon, KOREA,
3 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey.
Despite treatment with antibiotics, patients with complicated parapneumonic effusion (PPE) and empyema have an increased morbidity and mortality due at least in part to inappropriate management of the pleural effusion. PPE should be considered in all patients with pneumonia as antibiotic therapy is being initiated. If the diaphragms cannot be seen throughout their length on the chest radiographs, a lateral decubitus radiograph, ultrasonography or computerized tomography scan should be obtained. If the effusion is more than 10 mm in thickness, a therapeutic thoracentesis should be performed. If the fluid cannot all be removed and the characteristics of the pleural fluid indicate a poor prognosis, a chest tube should be inserted. If the drainage is incomplete due to loculation of the PPE intrapleural fibrinolytics or thoracoscopy should be performed. If the lung does not reexpand completely with thoracoscopy, then decortication should be performed without delay.
Key Words: Parapneumonic effusion, empyema.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Moon Jun Na, M.D.,
Division of Pulmonology Department of
Internal Medicine Konyang University School of Medicine
685 Gasuwon-dong, Seo-gu, DAEJON - Korea
e-mail: mjna@kyuh.co.kr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır