Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Evre I küçük hücreli dışı akciğer kanserinde tümör dokusuna
natural killer hücre infiltrasyonunun prognoza etkisi
Şule KARADAYI1, Ayten KAYI CANGIR1, Sibel ÖZTÜRK2, Serpil DİZBAY SAK2, Murat AKAL1,
Hadi AKAY1

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,       
2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Akciğer kanseri, gelişmiş ülkelerde kadınlarda ve erkeklerde en sık görülen kanser türüdür. Günümüzde akciğer kanseri olan hastaların beş yıllık sağkalım oranları %14'tür. Akciğer kanserinin gelişim ve yayılımında immün sistemin çok önemli rolü olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, evre I küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) olan 40 hastada tümör dokusunda natural killer (NK) hücre infiltrasyonu değerlendirilerek prognoza etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmamızda, 1994-1998 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı'nda KHDAK nedeniyle rezeksiyon yapılan 40 hastanın doku örnekleri incelendi. Hastaların hepsi evre I'di ve hepsinin hücre tipi yassı hücreli karsinomdu. Postoperatif dönemde tüm hastalar dört-sekiz yıl arasında takip edildi. NK hücre sayısı 1 ile 86 arasında değişmekte olup, ortalama 13.63 ± 11.86 idi. Hastalar NK hücre sayısı yüksek olan grup (n= 16) ve NK hücre sayısı düşük olan grup (n= 24) olmak üzere iki gruba ayrıldı. NK hücre sayısı düşük olan grupta median sağkalım 52 ± 6 ay ve beş yıllık ortalama sağkalım %51 idi. NK hücre sayısı yüksek olan grupta ise median sağkalım 58 ± 4 ay ve beş yıllık ortalama sağkalım %68 idi. İki grup arasında beş yıllık ortalama sağkalım açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p= 0.15). Sonuç olarak, çalışmamızda evre I KHDAK'da tümör dokusuna NK hücre infiltrasyonunun prognoza anlamlı bir etkisi saptanmadı.
Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, prognoz, natural killer.
SUMMARY
The prognostic effect of natural killer cell infiltration to tumoral tissues in stage I non-small cell lung cancer
Şule KARADAYI1, Ayten KAYI CANGIR1, Sibel ÖZTÜRK2, Serpil DİZBAY SAK2, Murat AKAL1,
Hadi AKAY1

1 Department of Chest Surgery, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey,
2 Department of Pathology, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey.
Lung cancer is the most common type of cancer among males and females in developed countries. Currently, the five-year survival rate of lung cancer patients is 14%. Immune system has been considered to play an important role in the development and metastasis of lung cancer. In this study, natural killer (NK) cell infiltration was evaluated in the tumor tissues of 40 patients with stage I non-small cell lung cancer (NSCLC) to evaluate its effect on the prognosis. The evaluation included the tissue samples of 40 patients who underwent resection due to NSCLC between 1994 and 1998 in Ankara University Medical School, Chest Surgery Department. All the patients had stage I squamous cell carcinoma. The patients were followed-up for 4-8 years postoperatively. NK cell counts varied between 1 and 86 (mean: 13.63 ± 11.86). The patients were divided into two groups according to their cell counts as low (n= 24) and high (n= 16). The mean survival time of the group with low NK cell count was 52 ± 6 months and the mean five-year survival rate was 51%. The mean survival time of the group with high NK cell count was 58 ± 4 months and the mean five-year survival rate was 68%. No statistically significant difference was detected between the two groups for five-year survival time (p= 0.15). As a result, in our study we did not find any significant effect of natural killer infiltration on tumoral tissue in prognosis of stage I NSCLC.
Key Words: Lung cancer, prognosis, natural killer.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Şule KARADAYI,
Emrah Mahallesi Yusufcuk Sokak No: 14/6
06120 Etlik Keçiören ANKARA - TURKEY
e-mail: sulekaradayi73@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır