Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Kadınlarda akciğer kanseri: Klinik özellikler ve sağkalıma etkili faktörler
Elif ŞEN, Akın KAYA, Serhat EROL, İsmail SAVAŞ, Uğur GÖNÜLLÜ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Dünya genelinde kadınlarda akciğer kanseri artmaktadır. Sigara içen kadınlarda akciğer kanseri gelişimine yatkınlıktaki farklarla başlayan süreç, hastalık seyrinde de erkeklerden farklar gösterebilmektedir. Bu çalışmada, Ocak 2000-Aralık 2005 tarihleri arasında akciğer kanseri tanısı alan akciğer kanserli kadın hastalarımızın klinik özellikleri ve sağkalıma etkili faktörlerin değerlendirilmesi amaçlandı. Yüz dokuz kadın hastanın verileri değerlendirildi. Hastaların yaş ortalaması 59.40 ± 11.56 idi ve 17 (%15.6)'si sigara içiyordu. Ailesinde kanser öyküsü olan 20 (%18.3) hastanın, %55'inin ailesinde akciğer kanseri vardı. Başvuruda öksürük (%81.7), nefes darlığı (%78.9) ve göğüs ağrısı (%40.3) en sık görülen semptomlardı. Bronkoskopik olarak tümör yerleşiminin en sık sağ üst lobda (%16.5) olduğu belirlendi. Tüm grupta histopatolojik tanıların dağılımı sırasıyla; adenokanser (%44.9), küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) (%19.3), tiplendirilemeyen küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) (%22.0), yassı hücreli kanser (%10.1) ve karsinoid tümör (%2.8) olarak belirlendi, sigara içmeyen hastalarda adenokarsinomanın sigara içenlerle karşılaştırıldığında anlamlı olarak daha fazla olduğu (%44.9/%17.7) görüldü (p< 0.001). Tanı konulduğunda KHDAK'lı hastaların %61.9'u, KHAK'lı hastaların ise %57.1'inde evre IV hastalık olduğu belirlendi. En sık uzak metastaz bölgeleri; kemik (%28.4), karaciğer (%22.9) ve beyin (%11.9) olarak saptandı, 10 hastada birden fazla uzak metastaz vardı. Median sağkalım süresi 288 gün olarak bulundu. Tek değişkenli analizde; ek hastalık olması, primer tümörün büyüklüğü, kemik metastazı, ileri evre hastalık, ECOG performans skorunun ≥ 2 olması, sadece destek tedavi uygulanmasının prognozu olumsuz etkilediği görüldü. Çok değişkenli analizde ise kötü performans durumu (p= 0.003), ileri evre (p= 0.002) ve kemik metastazı bulunmasının (p= 0.04) sağkalımı olumsuz etkilediği belirlendi. Kadınlarda akciğer kanserinin klinik özellikleri, seyri ve sağkalıma etkili faktörlerin tanımlanması gelecekteki tedavi yaklaşımlarımızın ülkemize ait veriler ışığında belirlenmesine katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kadın akciğer kanseri, sağkalım, prognostik faktörler.
SUMMARY
Lung cancer in women: Clinical features and factors related to survival
Elif ŞEN, Akın KAYA, Serhat EROL, İsmail SAVAŞ, Uğur GÖNÜLLÜ

Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey.
Lung cancer in women is increasing in worldwide. This process beginning with the difference on the susceptibility of lung cancer in women smokers may be different from men in the prognosis. In this study, it was aimed to evaluate the clinical features, and prognostic factors of female patients with lung cancer diagnosed between January 2000-December 2005. The data of 109 patients data was evaluated. The mean age was 59.40 ± 11.56 and 17 (15.6%) patients were smokers. In 20 patients (18.3%) having a family history of cancer, 55% of them had a relative with lung cancer. In admission, cough (81.7%), dyspnea (78.9%), chest pain (40.3%) were the most frequent presenting symptoms. The most common site of tumoral lesion in bronchoscopy were right upper lobe (16.5%). In the study group histopathological diagnosis were as follows; adenocarcinoma (44.9%), small cell lung cancer (SCLC) (19.3%), squamous cell (10.1%), non-small cell lung cancer (NSCLC) --undefined (22.0%), carsinoid tumors (2.8%), in non-smokers adenocarcinoma was significantly higher than smokers (44.9%/17.7%) (p< 0.001). 61.9% of NSCLC patients and 57.1% of SCLC patients had a stage IV disease at the initial evaluation. The most common sites of metastasis were bone (28.4%), liver (22.9%), and brain (11.9%), there were multipl metastasis in 10 patients. Median survival time was found as 288 days. In univariate analysis, comorbidity, primary tumor stage, bone metastasis, advanced disease stage, ECOG performance score ≥ 2 and supportive care alone were poor prognostic factors. In multivariate analysis, poor performance status (p= 0.003), advanced disease stage (p= 0.002) and bone metastasis (p= 0.04) were negatively related to survival. In women, the definition of the clinical features, disease course and survival related factors may contibute to our future treatment approaches based on our national data.
Key Words: Women lung cancer, survival, prognostic factors.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Elif ŞEN,
Mamak Caddesi No: 12/a
Cebeci Ankara - Turkey
e-mail: elifsen2001@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır