Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Sigara içmeye başlamadan önceki çevresel tütün dumanı maruziyetinin
sigara bırakma tedavilerine etkisi
Sibel ŞAHBAZ1, Oğuz KILINÇ2, Türkan GÜNAY3, Emel CEYLAN4

1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Tokat,
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir,
4 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın.
ÖZET
Bu çalışmada, sigara içmeye başlamadan önce çevresel tütün dumanı maruziyeti olan kişilerde sigara bırakma tedavilerine geçmiş maruziyetin etkilerini saptamayı, çevresel tütün dumanı maruziyeti için kaynak olan ortam ve kişileri belirlemeyi amaçladık. Çalışmaya 230 olgu alındı. Bu kişilere telefonla ulaşılarak sigara içmeye başlamadan önceki çevresel tütün dumanı maruziyeti, maruziyet yerleri, süreleri, ev içi ve ev dışı maruziyet kaynağı olan kişiler, sigara bırakma polikliğinde önerilen tedavi ve süresi sorgulandı. Eğitim semineri bir tedavi yöntemi olarak kabul edildi. Önerilen nikotin replasmanı ve/veya bupropion tedavisini en az bir hafta kullanan ya da sadece eğitim programına katılan 169 kişi değerlendirildi. Sigara içmeyi bırakan 68 kişi kontrol, bırakmayan 101 kişi olgu grubu olarak tanımlandı. Olgu ve kontrol grupları arasında sigaraya ilk başlama yaşı, düzenli olarak sigara içmeye başlama yaşı, günlük içilen sigara sayısı, toplam paket/yıl ve nikotin bağımlılık skoru açısından farklılık saptanmadı. İki yüz on sekiz kişinin sigara içmeye başlamadan önce çevresel tütün dumanı maruziyeti vardı. Çevresel tütün dumanı maruziyetinin en fazla evde (%85.7) olduğu, ev içinde en fazla babadan (%77.2) kaynaklandığı saptandı. Annenin sigara içme oranı, olgu ve kontrol gruplarında %32.7 ve %25.4 olup, aradaki fark anlamlı bulundu (p= 0.009, OR= 2.8). Annenin sigara içicisi olması sigara bırakamama riskini 2.8 kat arttırmaktadır. Sigara içmeye başlamadan önce, evde çevresel tütün dumanı maruziyetine yol açan kişi sayısı, olgu grubunda kontrollere göre anlamlı oranda fazla saptandı (p= 0.044). Çevresel tütün dumanı maruziyetinin sigara bırakma tedavileri sonuçlarını da olumsuz şekilde etkilediğini göstermiştir. Bu nedenle ev içi maruziyet önlenmeli özellikle anneler bu konuda eğitilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Sigara bırakma tedavisi, çevresel tütün dumanı maruziyeti, annenin sigara içiciliği.
SUMMARY
The effects of environmental tobacco smoke exposure before starting to smoke on cigarette quitting therapies
Sibel ŞAHBAZ1, Oğuz KILINÇ2, Türkan GÜNAY3, Emel CEYLAN4

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkey,
2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey,
3 Department of Public Health, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey,
4 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Adnan Menderes University, Aydın, Turkey.
We aimed to determine the effects of environmental tobacco smoke (ETS) exposure before starting to smoke on cigarette quitting therapies and to determine source environment/individuals for ETS exposure. 230 individuals were contacted. We investigated person/s with ETS exposure before starting to smoke, places/duration of exposure, sources of exposure, therapy methods/durations recommended. Training seminar was also assumed as a therapy method. Those who were administered nicotine replacement and/or bupropion for a minimum of one week, 169 patients who only attended the training programme were evaluated. 68 patients who stopped smoking defined as controls, 101 patients who did not were defined as cases. There was no difference between case and control groups in terms of ages at initiation of smoking, ages at initiation of regular smoking, number of cigarettes per-day, total package-year and nicotine dependence score. 218 patients were found to have ETS exposure before starting to smoke. The highest ETS exposure was determined to be indoors (85.7%) and of paternal origin (77.2%). The rates of cigarette smoke exposure of maternal origin were 32.7% in cases, 25.4% in controls (p= 0.009 OR= 2.8). The mother being a smoker was found to increase the risk of not being able to stop smoking by 2.8 times. The number of people causing ETS exposure was higher in cases compared to controls (p= 0.044). ETS exposure have negative effects on the outcomes of cigarette quitting therapies. Indoor ETS exposure is the leading source of exposure. Therefore, indoor ETS exposure should be prevented, mothers should be trained concerning this matter.
Key Words: Smoking quitting therapy, environmental tobacco exposure, maternal smoking.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Sibel ŞAHBAZ,
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
TOKAT - TURKEY
e-mail: sibelsahbaz@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır