Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci ve çalışanlarında "light" sigara içme sıklığı
Mine Esin OCAKTAN, Deniz ÇALIŞKAN, Oya KANYILMAZ, Ayşe YILDIZ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Topluma daha az zararlı olarak sunulan "light" sigaralar, sigara ile ilişkili sayısız hastalık yönünden toplum sağlığını tehdit etmektedir. Bu yüzden toplumda sigara içme sıklığı kadar "light" sigara içme oranlarının ve bununla ilişkili faktörlerin incelenmesi yararlı olacaktır. Bu çalışmada, bir tıp fakültesinde öğrencilerin ve çalışanların "light" sigara içme davranışının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Kesitsel tipte planlanan bu çalışma 2004 eğitim yılında, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci ve çalışanları üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada, 344 öğrenci ve 283 sağlık çalışanı olmak üzere toplam 627 kişiden halen sigara içmekte olduğunu belirten 216 (%34) kişi değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma grubuna yüz yüze anket formu uygulanmış, veri analizinde ki-kare ve tek yönlü ANOVA analizleri kullanılmıştır. Araştırma grubunun yaş ortalaması 31.17 ± 8.84 (aralık: 21-66) olup, %51.4'ü erkek, %48.6'sı kadındır. Sigara içenlerin %23.7'si "light" sigara içtiğini belirtmiştir. "Light" sigara içme ile çeşitli faktörler arasındaki ilişki incelenmiş, kadınların daha yüksek oranda “light” sigara tercih ettikleri görülmüştür (p= 0.04). Sigaraya başlama yaş ortalaması ise "light" sigara içenlerde (18.59 ± 2.87), normal sigara tercih edenlere göre (19.76 ± 3.42) daha düşük bulunmuştur (t= 2.258, p= 0.025). Araştırma kapsamında ele alınan grupta sigara içen her beş kişiden birinin “light” sigara tercih ettiği görülmüştür. Kadınların "light" sigara tercih etme oranlarının daha yüksek olduğu ve "light" sigara içenlerin daha genç yaşlarda sigaraya başladığı saptanmıştır. Kadın cinsiyet ve genç yaşlarda başlama ile ilişki, "light" sigaraların özellikle sigaranın zararlarına daha açık olan ve riski azaltmak isteyen bu grupların tercihi olduğunu düşündürmüştür. "Light" sigaraların daha az zararlı olduğu yönündeki kanının sigara içiminin daha da yaygınlaşmasına neden olacağı konusunda toplum bilinçlendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: "Light" sigara, tıp öğrencisi, hastane çalışanı.
SUMMARY
Frequency of light cigarette use on staff and students of Ankara University School of Medicine
Mine Esin OCAKTAN, Deniz ÇALIŞKAN, Oya KANYILMAZ, Ayşe YILDIZ

Department of Public Health, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey.
Light cigarettes which are launched as fewer harmful threaten to community health because of so many diseases related with smoking. Therefore, research of light cigarette using rates and related factors might be beneficial along with research of smoking frequency in community. The aim of this study is to evaluate light cigarette smoking habit of staff and students of school of medicine. This cross-sectional study was conducted on staff and students of Ankara University School of Medicine in 2004. 216 (34%) light cigarette smokers of 627 people (344 students, 283 staff) were evaluated in this study. Questionarrie form was applied to participants by face-to-face interwiev, chi-square and ANOVA analyse method were used for evaluation. Participant's profile was 51.4% male and 48.6% female. Mean age of the participants was calculated as 31.17 ± 8.84. Light cigarette use was stated by 23.7% of smokers. Relationship between light cigarette use and various factors has been examined and it was found that light cigarette use rate was higher in females (p= 0.04). Smoking start age was detected lower in light cigarette smokers (18.59 ± 2.87) rather than smokers (19.76 ± 3.42). One over five person was found as light cigarette smokers among the participants. Ligth cigarette use rate is higher in females and smoking starting age is lower in light cigarette smokers. Relationship between female gender and smaller starting ages were considered as preference of the groups that had awareness in harmfull effects of smoking especially light cigarette smoking and tried to reduce risks. In opposition to light cigarette had fewer harmfull health effects, community must be made conscious about this belief may cause an increase in smoking prevalence in community.
Key Words: Light cigarette, medical school student, health staff.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Mine Esin OCAKTAN,
Münzeviler Sokak No: 1 Akdere
06590 ANKARA - TURKEY
e-mail: esin_ocaktan@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır