Türkçe       English

<< Geri Yazdır
KOAH riski altında olan (Evre 0) olguların önemi ve klinik farklılıkları
Nuray KÖMÜS1, Kemal Can TERTEMİZ2, Can SEVİNÇ2

1 Nizip Devlet Hastanesi, Gaziantep,
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir.
ÖZET
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) dünyada önemli bir sağlık sorunudur ve prevalansının artacağı tahmin edilmektedir. Erken dönemde öksürük, balgam ve nefes darlığı gibi kronik semptomlarla kendini gösterir. Spirometrik ölçümde henüz FEV1/FVC değerinin < 70 olmadığı bu dönem evre 0 KOAH (risk grubu) kabul edilirken, son “The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD)” rehberinde evrelemeden çıkarılmıştır. Sağlıklı birey kabul edilen bu olgular ile tamamen sağlıklı olguların klinik farklarının ortaya konması amacıyla spirometrik ölçüm, egzersiz kapasitesi, dispne indeksi, oksijen satürasyonu ve yaşam kalitesi prospektif olarak karşılaştırıldı. Yaş, cinsiyet ve sigara öyküsünde fark olmayan 58 risk grubu ve 63 sağlıklı erişkin değerlendirildi. Risk grubunda %77.6 öksürük, %53.4 balgam ve %62.1 nefes darlığı saptandı. Sigarayı aktif içicilerde öksürük ve balgam ön planda iken, bırakmış olan grupta nefes darlığı fazlaydı. FEV1 mutlak değeri, FEF25-75 mutlak değeri, FEV1/FVC ve FEV1, FVC, PEF, FEF25-75 beklenen %'leri risk grubunda anlamlı düşük bulundu (p< 0.05). Ortalama altı dakika yürüme mesafesi risk grubundaki olgularda daha düşüktü, ancak fark anlamlı değildi (p> 0.05). Yürüme öncesi dispne indeksleri farklı değildi (p> 0.05), ancak yürüme sonrası dispne indeksi ve Δdispne risk grubunda daha yüksekti (p< 0.05). İstirahatte SpO2, egzersiz sonrası SpO2 ve egzersizle oluşan desatürasyon (ΔSpO2) risk grubunda daha düşüktü ancak farklar anlamlı değildi (p> 0.05). Short Form 36 (SF36) yaşam kalitesi fiziksel komponent ve mental komponent skorları da iki grup arasında farklı değildi (p> 0.05). KOAH risk grubu olguları sağlıklı insanlardan, kronik semptom ve riskli solunumsal maruziyet varlığı ile ayrılır. Bu olgularda spirometrik ölçümler anlamlı olarak kötüdür, ancak fonksiyonel parametrelerde anlamlı farkların olmaması subklinik hastalığı düşündürmektedir. Bu olgular bilgilendirilmeli, sigara bıraktırılmalı ve KOAH'a gidiş engellenmeye çalışılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: KOAH, sigara, solunumsal semptom, spirometre.
SUMMARY
The importance of the at risk COPD patients (Stage 0) and clinical differences
Nuray KÖMÜS1, Kemal Can TERTEMİZ2, Can SEVİNÇ2

1 Nizip State Hospital, Gaziantep, Turkey, 
2 Department of Chest Disease, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey.
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is an important world health problem and estimated that the prevalance will increase. In early period this disease in symptomatic with cough, sputum and dyspnea. FEV1/FVC was greater than 70% in early period and it was accepted as stage 0 (at risk) COPD before the last The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) guideline. In last GOLD guideline this stage is excluded. In this study we aimed to find out the clinical differences between this cases and healty population. Prospectively spirometric measures, exercise capasity, dyspnea index, saturation of O2 (SpO2) and life quality are compaired between two groups.  We evaluated 58 at risk cases and 63 healty adults. There was no difference between two groups about age, sex and smoke sessations. In at risk group 77.6% cough, 53.4% sputum and 62.1% dyspnea were the symptoms. In curently smokers cough and sputum were dominant symptoms however dyspnea was dominant symptom in exsmokers. Absolute FEV1, FEF25-75 values, predicted FEV1/FVC, FEV1, FVC, PEF, FEF25-75 % values are lower in at risk group (p< 0.05). Mean six minutes walking distance were lower in at risk group but not statisticaly significant (p> 0.05). Dyspnea index before walking were not different between two groups (p> 0.05) however dyspnea index after walking and change were higher in at risk group (p> 0.05). Resting SpO2, SpO2 after exercise and desaturation with exercise (ΔSpO2) were lower in at risk group but not statisticaly significant. Physical and mental components of Short Form 36 (SF36) scores were similar in two groups (p> 0.05). COPD at risk group is seperated from healty population with chronic respiratory symptoms and inhalation of smoke or other irritans. In these cases spirometric measures are significantly worse although functional parametres are similar with healty population, so it is thought about being a subclinical disease. These cases must be educated about COPD, encouraged about giving up smoking and prevented occuring COPD.
Key Words: COPD, smoking, pulmonary symptom, spirometry.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Nuray KÖMÜS,
Nizip Devlet Hastanesi
27340 GAZİANTEP - TURKEY
e-mail: nkomus@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır