Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan hastalarda serum
"epidermal growth factor receptor" düzeyinin prognostik önemi
Aydın ÇİLEDAĞ1, Akın KAYA1, Özkan YETKİN1, Barış POYRAZ1, İsmail SAVAŞ1, Numan NUMANOĞLU1,
Hacer SAVAŞ2

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 SB Etlik İhtisas Hastanesi, Biyokimya Bölümü, Ankara. 
ÖZET
"Epidermal growth factor receptor (EGFR)"ün, aşırı ekspresyonunun sıklıkla saptandığı küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK)'nde, tümör progresyonunu belirleyen bir faktör olduğu bildirilmiştir. KHDAK'lı hastalarda serum EGFR düzeyinin klinik kullanılabilirliği tartışmalıdır. Bu çalışmada, KHDAK'lı hastalarda serum EGFR düzeylerinin ölçümü, serum EGFR düzeyi ile hastalık evresi, histolojik tip ve sağkalım süresi arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Serum EGFR düzeyi ELISA yöntemi ile ölçüldü. Çalışmaya 43 KHDAK'lı hasta ve 16 sağlıklı kişi alındı. Hastaların 29'u yassı hücreli karsinoma, 14'ü adenokarsinoma idi. Serum örnekleri tedaviden önce alındı. KHDAK'lı hastalarda ortalama serum EGFR düzeyi 17.53 ± 8.09 fmol/mL, sağlıklı grupta ise ortalama serum EGFR düzeyi 16.88 ± 7.08 fmol/mL olarak saptandı. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p= 0.912). Hastalık evresi, histolojik tip ile serum EGFR düzeyi arasında ilişki saptanmadı. Serum EGFR düzeyi ile sağkalım süresi arasında ilişki saptanmadı. Bu çalışmanın sonuçları, KHDAK'lı hastalarda serum EGFR düzeyinin bir tümör belirteci veya bir prognostik faktör olarak kullanılamayacağını göstermektedir. Bununla birlikte, bu sonuçları doğrulamak için geniş hasta gruplarında prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Epidermal growth factor receptor (EGFR), küçük hücreli dışı akciğer kanseri, yassı hücreli karsinoma, adenokarsinoma, evre.
SUMMARY
The prognostic value of serum epidermal growth factor receptor level in patients with non-small cell lung cancer
Aydın ÇİLEDAĞ1, Akın KAYA1, Özkan YETKİN1, Barış POYRAZ1, İsmail SAVAŞ1, Numan NUMANOĞLU1,
Hacer SAVAŞ2

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey,
2 Department of Biochemistry, Ankara Etlik Teaching and Research Hospital, Ankara, Turkey.
Epidermal growth factor receptor (EGFR) has been implicated as a factor indicating tumour progression or as a prognostic factor in non-small cell lung cancer (NSCLC), in which its overexpression is often detected. The usefulness of identifying EGFR in serum from patients with NSCLC is controversial. This study was designed to identify serum EGFR levels in patients with NSCLC and to evaluate the relationship between serum EGFR levels and clinical stage, histological subtype and survival time. Serum EGFR levels were measured using quantitative enzyme-linked immunosorbent assay. The study included 43 patients with NSCLC and 16 healthy controls. The histological classification was 29 squamous carcinomas and 14 adenocarcinomas. Serum samples were collected before treatment.There was no difference between serum EGFR levels in patients with NSCLC (17.53 ± 8.09 fmol/mL) in comparison with those healthy controls (16.88 ± 7.08 fmol/mL; p= 0.912). There was also no difference in serum EGFR levels according to clinical stage or histological subtype. There was no relationship between serum EGFR levels and survival time in patients with NSCLC. The study's results suggest that, the utility of serum EGFR levels in patients with NSCLC as a tumour marker or as a prognostic factor is limited. However, further prospective studies on a large number of patients will be necessary to confirm this study's results.
Key Words: Epidermal growth factor receptor (EGFR), non-small cell lung cancer, squamous cell cancer, adenocancer, stage.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Aydın ÇİLEDAĞ,
Kazakistan Caddesi Azim Apartmanı No: 23/2
Bahçelievler 06500 ANKARA - TURKEY
e-mail: aciledag@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır