Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Sivas il merkezi sağlık çalışanlarında obstrüktif uyku apne-hipopne sendromu
semptom prevalansı
Ömer Tamer DOĞAN1, Serdar BERK2, Sefa Levent ÖZŞAHİN1, Sülhattin ARSLAN1, Hasan DÜZENLİ3,
İbrahim AKKURT1

1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas,
2 Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi, Ağrı,
3 Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, Sinop.
ÖZET
Obstrüktif sleep apne-hipopne sendromu (OSAHS), ağır sonuçları olabilen uyku bozukluklarından biridir. OSAHS tanısı için polisomnografi (PSG) altın standarttır. Ancak PSG çalışmaları pahalı, zaman alıcı, özel ekip ve cihaz gerektiren çalışmalardır. Bu nedenle A tipi çalışmalarla en azından PSG yapılması gereken OSAHS olasılığı olan olguları belirlemek mümkündür. Türkiye'de OSAHS'nin toplumda görülme sıklığı yönünden veri eksikliği mevcuttur. Bu çalışmada amacımız, Sivas il merkezi hastane çalışanlarında OSAHS semptom prevalansını saptamaktır. Toplam 1202 (%81.4) sağlık çalışanı ile yüz yüze görüşülerek demografik bilgileri, ek hastalıkları, alışkanlıkları ve OSAHS ile ilişkili semptomları içeren 20 sorudan oluşan bir anket uygulandı. Ayrıca, bireylerin gündüz aşırı uyku hali (GAUH) durumunu değerlendirmek için Epworth uykululuk skalası (EUS) uygulandı. Bireylerin 267 (%22.7)'sinde horlama yakınması tespit edildi. Erkeklerde horlama sıklığı %38, kadınlarda %10.9 bulundu (p< 0.05). Tüm bireyler içerisinde tanıklı apnesi olduğunu bildirenlerin sayısı 53 (%4.4) idi. Erkeklerin 42 (%8.4)'sinde, kadınların 11 (%1.6)'inde tanıklı apne mevcuttu (p< 0.05). Bireylerin 338 (%28.1)'inde GAUH tespit edildi. OSAHS'nin her üç majör semptomu ile araba kullanırken aşırı uyku hali arasında anlamlı derecede ilişki bulundu (p< 0.05). Ankete katılanların 22 (%1.8)'sinde her üç majör semptomun birlikte olduğu tespit edildi, bunların 21 (%4.1)'i erkek iken, sadece biri kadındı. Sonuçta, bölgemizde sağlık çalışanlarında bile OSAHS semptom prevalansının oldukça yüksek olduğu ve bu nedenle bölgemizde de PSG çalışmalarına yoğunlaşmanın zorunlu olduğu görüşüne varıldı.
Anahtar Kelimeler: OSAHS, Sivas, prevalans.
SUMMARY
Symptom prevalance of obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome in health-care providers in central Sivas
Ömer Tamer DOĞAN1, Serdar BERK2, Sefa Levent ÖZŞAHİN1, Sülhattin ARSLAN1, Hasan DÜZENLİ3,
İbrahim AKKURT1

1 Department of Chest Disease, Faculty of Medicine, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey,
2 Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt State Hospital, Ağrı, Turkey,
3 Sinop Atatürk State Hospital, Sinop, Turkey.
Obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome (OSAHS) is the most common sleep disorder that can lead to serious complications. Polysomnography (PSG) is the gold standard for the diagnosis of OSAHS. Unfortunately, PSG studies are expensive, time-consuming, requiring special team and equipment. Therefore, it is possible to determine the cases likely to have OSAHS requiring at least PSG by type A studies. There isn't enough data about the prevalence of OSAHS in Turkey. The aim of this study was to estimate the symptom prevalence of OSAHS in health-care providers in central Sivas. The questionnaire asking demographic features, additional diseases, habits, the symptoms related with OSAHS was performed in total of 1202 health care providers. We also performed Epworth sleepiness scale (ESS) to determine excessive daytime sleepiness. Snoring was detected in 267 partitiants. Snoring rates were 38% and 10.9% in men and in women, respectively. The rate of witnessed sleep apnea in all cases was 4.4% (n= 53). Witnessed sleep apnea was reported by 42 of men (8.4%) and 11 of women (1.6%). A total of 338 partitiant had excessive daytime sleepiness. There was a significant relation between three major symptoms of OSAHS and excessive sleepiness while driving. All three major symptoms were detected in 22 cases (1.8%), of which 21 were males. This study suggested that OSAHS symptom prevalence is quite high helth-care provides in our region and, therefore expanded usage of PSG studies is required.
Key Words: OSAHS, Sivas, prevalence.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Ömer Tamer DOĞAN,
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
58040 SİVAS - TURKEY
e-mail: tdogan@cumhuriyet.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır