Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna 1998-2001 yılları arasında başvuran
yükümlülük süresi sona ermiş pnömokonyoz olgularının değerlendirilmesi
Alper BEDER

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara.
ÖZET
Bu çalışma, yükümlülük süresi sona ermiş ve 01 Ocak 1998-31 Aralık 2001 tarihleri arasında yükümlülük süresinin uzatılması isteği ile Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna başvuran pnömokonyoz olgularının değerlendirilmesi amacıyla planlandı. Çalışma retrospektif, tanımlayıcı tipteydi. Bin yüz sekiz işçiye ait dosya incelendi. Veri eksikliği nedeniyle ancak 1068 dosya değerlendirmeye alınabildi. Çalışmaya katılım oranı %96.4 idi. Veri girişi ve analizi SPSS programı kullanılarak yapıldı. Başvuran işçilerin tamamı erkekti. Olguların çoğu;  1998 yılında (%41.1, 439 kişi) ve 2000 yılında (%36.6, 391 kişi) başvurmuştu. Ortalama çalışma süresi 23.51 ± 0.25 yıl, pnömokonyoz tanı yaşı ortalaması 61.81 ± 0.18 olup, olguların %72.1 (764 kişi)'inin tanısı yasal yükümlülük süresinden sonraki ilk 10 yıl içerisinde konulmuştu. Bu noktada daha kesin sonuçlara ulaşılabilmesi için pnömokonyoz oluşumunu etkileyen faktörlerin daha detaylı ele alındığı ileri epidemiyolojik çalışmalara gereksinim vardır. Ancak yine de bu bulguların ışığında pnömokonyoz olgularında yükümlülük süresinin belirlenmesinde var olan yasal 10 yıllık sürenin uzatılması gerektiği, ayrıca ilgili kurumların iş birliği ile pnömokonyoz olguları için (tanı kriterleri-tedavi şeması-maluliyet oranlarının saptanması-yükümlük süreleri-işe giriş ve periyodik kontrolü-iş yeri risklerinin belirlenmesi ve kontrolü gibi konularda) ortak protokollerin yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Tozlu ortamda çalışıp emekli olan işçilerin ortalama yaşını 61.81 kabul ettiğimizde, bu olguların pnömokonyoz riski taşımaları nedeniyle belirli aralıklarla düzenli kontrollerden geçmeleri gerektiği kanısındayız.
Anahtar Kelimeler: Pnömokonyoz, retrospektif, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu, yükümlülük süresi.
SUMMARY
The evaluation of the pneumoconiosis cases, whose liability times being expired, applied to the Social Security High Health Committee between the years 1998-2001
Alper BEDER

Faculty of Health Science, Başkent University, Ankara, Turkey.
This study was planned with the aim to evaluate the pneumoconiosis cases which applied to Social Security High Health Committee between January 1st 1998 and December 31st 2001 for their liability times to be extended. It was a retrospective and descriptive study. Of the 1108 files, only 1068 of them are taken into evaluation with 96.4% of the participation due to the lacking data of some files. The data entry and analysis was done by using SPSS. All of the applicants were male. Most of them applied in 1998 (41.1%, 439 cases) and in 2000 (36.6%, 391 cases). Their average working years were 23.51 ± 0.25. Their average year's of age being diagnosed as pneumoconiosis was 61.81 ± 0.8. Of the all cases 764 (72.1%) were diagnosed within the first 10 years after the legal liability time. At this point to reach more conclusive results further epidemiologic studies are required including the factors ( the concentration of the dust in the work place besides the physical properties of the dust, the exposure time to the dust and individual properties) affecting the formation of pneumoconiosis. However, even with these findings it is been concluded that the legal time being 10 years in use now for determination of the liability time for the pneumoconiosis cases should be lengthened. It is been also concluded that with the cooperation of other organizations the protocols consisting the issues about the diagnosis criteria of the pneumoconiosis cases, the treatment plan, the determination of disability ratio, liability time, the examinations before getting the job and while working periodically, assessment of the work place risks should be made. Considering the average age being 61.81 for the workers who retired after working dusty work places, carrying the pneumoconiosis risk, they should be checked in regular intervals.  
Key Words: Liability time, pneumoconiosis, retrospective, Social Security High Health Committee.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Alper BEDER,
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Bağlıca Kampüsü,
ANKARA - TURKEY
e-mail: alper@baskent.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır