Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akut venöz tromboemboli tedavisinde streptokinaz kullanımına bağlı akut anürik
böbrek yetmezliği olgusu ve streptokinazın renal yan etkilerinin gözden geçirilmesi
Zeynep ÖNEN, Öznur AKKOCA YILDIZ, Banu ERİŞ GÜLBAY, Gülseren KARABIYIKOĞLU

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Akut miyokard infarktüsünde, trombolitik tedavide, kullanılan streptokinazın etkileri oldukça iyi bilinmektedir. Oysa streptokinazın venöz tromboembolik hastalıkta kullanımı ile ilgili, özellikle de yan etkileriyle ilgili birçok belirsizlik bulunmaktadır. Biz metilen tetrahidrofolat redüktaz mutasyonuna ikincil derin ven trombozu ve masif pulmoner emboli gelişen bir olguda streptokinaz kullanımına bağlı, kanama olmadan veya immünolojik özellik göstermeyen akut böbrek yetmezliği tablosunu ve venöz tromboembolik hastalıkta renal yan etkileri değerlendirmek istiyoruz.
Anahtar Kelimeler: Venöz tromboembolik hastalık, streptokinaz, böbrek yetmezliği.
SUMMARY
Acute anuric renal failure with streptokinase therapy in a patient with acute venous thromboembolic disease and the review of renal side effects of streptokinase
Zeynep ÖNEN, Öznur AKKOCA YILDIZ, Banu ERİŞ GÜLBAY, Gülseren KARABIYIKOĞLU

Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey.
The benefits of thrombolytic therapy in acute myocardial infarction are now well established. However many uncertainties, such as adverse effects, are still remain in venous thromboembolic disease. We describe a unique patient who treated with streptokinase for the methylen tetrahydrofolate reductase mutation associated acute deep vein thrombosis and massive pulmonary embolism. After therapy patient developed acute anuric renal failure without an evidence of bleeding or immunologic reaction and we would like to review the renal side effects of streptokinase in patients with venous thromboembolic disease.
Key Words: venous thromboembolic disease, streptokinase, renal failure.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Zeynep ÖNEN,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
ANKARA - TURKEY
e-mail: zponen@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır