Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Diş teknisyenlerinde solunum bozuklukları ve pnömokonyoz sıklığı
Derya ÖZDEMİR DOĞAN1, Ali Kemal ÖZDEMİR1, Nilüfer Tülin POLAT1, Uğur DAL2, Cesur GÜMÜŞ3,
İbrahim AKKURT4

1 Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protez Anabilim Dalı, Sivas,
2 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Mersin,
3 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Sivas,
4 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas.
ÖZET
Önlenebilir bir meslek hastalığı olan pnömokonyoz kuvars, karbon, metal tozları başta olmak üzere bunlara maruz kalınan iş alanlarının birçoğunda yaygın olarak görülmektedir. Diş teknisyenliği de birçok maruziyet nedeniyle riskli iş kollarındandır, ancak bu alanda çalışanlarda pnömokonyoz ve benzeri solunumsal etkilenmeyi gösteren veriler yetersizdir. Bu nedenle çalışmamızda diş teknisyenlerinde pnömokonyoz ve solunumsal etkilenmeyi araştırmayı amaçladık. Bunun için Sivas il merkezinde çalışan tüm diş teknisyenlerinden ikisi hariç, 36 diş teknisyeni kesitsel olarak çalışmaya alındı. Bu kişilere demografik verileri, çalışma şartlarını ve yakınmalarını sorgulayan bir anket uygulandı. Standart yöntemle spirometrik incelemeleri yapıldı; akciğer grafileri biri radyolog, diğeri göğüs hastalıkları uzmanı olmak üzere iki okuyucu tarafından ILO-2000 sınıflamasına göre değerlendirildi. Çalışmaya alınan 36 diş teknisyeninin yarısına yakınında nefes darlığı ve balgam başta olmak üzere solunum sistemi ile ilgili yakınmalar, 5 (%13.8)'inde pnömokonyozla uyumlu radyolojik bulgular saptandı. Solunum semptomları açısından iki grup arasında istatistiksel olarak bir anlamlılık bulunmadı. Diş teknisyenleri grubunun solunum fonksiyon test değerleri FEV1 dışında kontrol grubundan istatistiksel olarak farklı bulunmadı. Sonuçta diş teknisyenlerinin mesleki akciğer hastalıkları açısından belirgin risk altında olduğu ve bu iş yerlerinde birincil koruma önlemlerinin alınmasının zorunlu olduğu görüşüne varıldı.
Anahtar Kelimeler: Diş teknisyenleri, mesleki akciğer hastalıkları, pnömokonyoz.
SUMMARY
Prevalence of respiratory abnormalities and pneumoconiosis in dental laboratory technicians
Derya ÖZDEMİR DOĞAN1, Ali Kemal ÖZDEMİR1, Nilüfer Tülin POLAT1, Uğur DAL2, Cesur GÜMÜŞ3,
İbrahim AKKURT4

1 Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey,
2 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Mersin University, Mersin, Turkey,
3 Department of Radiology, Faculty of Medicine, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey,
4 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey.
A preventable occupational disease, pneumoconiosis that is often widespread on to a very kind of quartz, carbon and metal dust exposed work place.The data for the prevalence of pneumoconiosis and respiratory findings among dental laboratory technician is insufficient. The aim of this study is to determine the prevalence of pneumoconiosis and respiratory findings among dental laboratory technicians, working in province of Sivas. For this reason all the dental technicians (except 2, totally 36) participated in the study. A questionnaire which contains demographic characteristics, work conditions and symptoms were applied to all participants. Also spirometric measurements and chest x-rays were performed. The x-rays of dental technicians were evaluated by a radiologist and a chest disease specialist according to the ILO-2000 classification of pneumoconiosis. Almost half of the all participants have dyspnea and phlegm expectoration. The prevalence of pneumoconiosis was 5 (13.8%) among 36 dental technicians. There were no statistically significant differences between two groups with regard to respiratory symptoms. Values of lung function parameters of the dental technician group were not significantly different from those of control group except FEV1. In conclusion, dental laboratory technicians are at significant risks for occupational respiratory diseases so the primary preventions rules are essential for these work places
Key Words: Dental laboratory technicians, occupational lung disease, pneumoconiosis.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Derya ÖZDEMİR DOĞAN,
Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı,
58140 SİVAS - TURKEY
e-mail: dtderya@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır