Türkçe       English

<< Geri Yazdır
İranlı hastalarda tüberküloza yatkınlıkta vitamin D polimorfizmlerinin
rolünün değerlendirilmesi: Olgu-kontrol çalışması
Sayed Mehran MARASHIAN, Parissa FARNIA, Shima SEYF, Saber ANOOSHEH, Ali Akbar VELAYATI

Mikobakteriyoloji Araştırma Merkezi (mrc), Nritld, Tehran, Iran.
ÖZET
Yakın zamanda birçok genetik çalışma, HLA, VDR, NRAMP1, MBL, TNF-α ve bunların akciğer tüberkülozu gibi hastalıklara yatkınlık ile ilişkilerine odaklandı. Bazı çalışmalar akciğer tüberkülozunda VDR polimorfizmlerinin yatkınlık ve koruyucu rollerinin olduğunu gösterdi. Olgu-kontrol çalışması ile tüberkülozlu olgu (n= 164) ve kontrol (n= 50) gruplarından kan örnekleri alındı.  Her bir polimorfizm için özel primerler ve enzimler kullanılarak PCR-RFLP tekniğiyle lökositlerden DNA ekstrakte edildi. Apa I, Bsm I, Fok I ve Taq I olarak bilinen VDR polimorfizmleri her iki grupta değerlendirildi. Bu çalışmada sadece kombine genotipler olan AbfT ve AabbFfTT, kişileri akciğer tüberkülozuna karşı koruyucu olan istatistiksel olarak anlamlı faktörlerdi. Belirtilen her iki genotip tüberküloza karşı koruyucu faktörlerdi ve bu çalışmada tüberküloza yatkınlığa neden olan bir genotip bulunmadı. Bu konuda daha fazla çalışma yapılması gereklidir.
Anahtar Kelimeler: TB, VDR, polimorfizmler.
SUMMARY
Evaluating the role of vitamin D receptor polymorphisms on susceptibility to tuberculosis among Iranian patients: a case-control study
Sayed Mehran MARASHIAN, Parissa FARNIA, Shima SEYF, Saber ANOOSHEH, Ali Akbar VELAYATI

Mycobacteriology Research Center (mrc), Nritld, Tehran, Iran
Many genetic studies recently have focused on HLA, VDR, NRAMP1, MBL, TNF-α, and their relationships with susceptibility to diseases such as pulmonary tuberculosis. Some studies showed predisposing and protective roles for VDR polymorphisms in pulmonary tuberculosis. Through a case-control study, blood samples were taken from tuberculosis case (n= 164) and control (n= 50) groups. DNA was extracted from white blood cells by PCR-RFLP technique using special primers and enzymes for each polymorphism. VDR polymorphisms are known as ApaI, BsmI, FokI, and Taq I which were evaluated within the two mentioned groups. Combined genotypes AbfT and AabbFfTT were the only statistically significant factors which protected people against pulmonary TB in this study. Two mentioned genotypes were protective factors against TB and this study could not find any predisposing genotype to TB. More study is requested on this matter.
Key Words: TB, VDR, polymorphisms.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Sayed Mehran MARASHIAN,
Masih Daneshvari Hospital,
Darabad, Bahonar Ave
TEHRAN-IRAN
e-mail: mehranmarashian@gmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır