Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan olgularda serum grelin, IL-6 ve TNF-α düzeyleri
Yasemin DEVECİ1, Figen DEVECİ1, Nevin İLHAN2, Ilgın KARACA3, Teyfik TURGUT1, Mehmet Hamdi MUZ1

1 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ,
2 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ,
3 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ.
ÖZET
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)'nda gelişen kaşekside endokrin faktörlerin de rol oynayabildiği belirtilmektedir. Grelinin kaşektik KOAH'lı olgularda arttığı bildirilmiş fakat aradaki ilişki istatistiksel olarak güçlendirilmemiştir. Çalışmamızda KOAH'da serum grelin düzeylerinin belirlenmesi, proinflamatuvar sitokinlerle ilişkisinin değerlendirilmesi ve kaşeksi ile birlikteliğinin olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmamıza 60 stabil KOAH'lı hasta ve 15 sağlıklı gönüllü alındı. KOAH'lı hastalar beden kitle indekslerine göre kaşektik ve normal kilolu olmak üzere iki gruba ayrıldı. Tüm olgularda spirometrik inceleme yapılarak serum tümör nekroz faktörü-alfa (TNF-α), interlökin-6 (IL-6) ile grelin düzeyleri ölçüldü. KOAH'lı hastalar kontrol grubu ile karşılaştırıldığında serum grelin düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı düşük, TNF-α ve IL-6 düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı yüksekti. Kaşektik KOAH'lı hastalarda serum grelin düzeyi normal kilolu KOAH'lı hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı düşük, IL-6 düzeyi ise anlamlı yüksekti. Serum TNF-α düzeyi de kaşektik KOAH'lı hastalarda daha yüksek bulunmakla birlikte bu yükseklik anlamlı düzeyde değildi. KOAH'lı hastalarda serum grelin düzeyleri beden kitle indeksi arasında pozitif korelasyon saptandı. Sonuç olarak; KOAH'da gelişen kilo kaybında artmış proinflamatuvar sitokinlerin yanında azalmış serum aktif grelin düzeylerinin katkısının olabileceği düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler: KOAH, grelin, TNF-α IL-6.
SUMMARY
Serum ghrelin, IL-6 and TNF-α levels in patients with chronic obstructive pulmonary disease
Yasemin DEVECİ1, Figen DEVECİ1, Nevin İLHAN2, Ilgın KARACA3, Teyfik TURGUT1, Mehmet Hamdi MUZ1

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Firat University, Elazig, Turkey,
2 Department of Biochemistry and Clinical Biochemistry, Faculty of Medicine, Firat University, Elazig, Turkey,
3 Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Firat University, Elazig, Turkey.
It is determined that endocrine factors can play role on cachexia in chronic obstructive pulmonary disease (COPD). High levels of ghrelin is reported in cachectic COPD cases but its' relation couldn't shown statistically. In our study, it is aimed to detect serum ghrelin levels in COPD, its' relation with proinflammatory cytokines and whether serum ghrelin is associated with cachexia. Sixty stable COPD patients and 15 healthy volunteers were included in the study. COPD patients were divided into two groups, cachectic and normal weight, according to their body mass index. Spirometric assessments were performed and serum tumor necrosis factor-alpha (TNF-α), interleukin-6 (IL-6) and ghrelin levels were measured in all cases. When COPD patients were compared with control group; serum ghrelin levels were statistically lower, TNF-α and IL-6 levels were statistically higher in COPD group. For cachectic COPD patients; serum ghrelin levels were statistically lower and IL-6 levels were statistically higher, compared with normal weight COPD patients. Although, serum TNF-α levels were higher for cachectic COPD patients; these levels were not significant. Positive correlation between serum ghrelin levels and body mass index was detected in patients with COPD. As a result; it is thought that increased proinflammatory cytokins and decreased serum active ghrelin levels may contribute to the development of weight loss.
Key Words: COPD, ghrelin, TNF-α IL-6.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Figen DEVECİ,
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
23119 ELAZIĞ - TURKEY
e-mail: fgndeveci@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır