Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda adezyon molekülü CEACAM1 ve
kemokin reseptörü
CXCR4 ekspresyonunun prognoz üzerine olan etkisi
Ahmet Selim YURDAKUL1, Nalan AKYÜREK2, Şenay DEMİRTAŞ1, Jale KARAKAYA3, Leyla MEMİŞ2,
Can ÖZTÜRK1

1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara,
2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara,
3 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Akciğer kanserlerinin prognozunun çok kötü olmasının nedeni; tümör hücrelerinin kısa sürede metastaz yapmasıdır. Tümör hücrelerinin metastaz yapmasındaki mekanizma kompleks bir yapıdır. Hücreler arası ve hücreler ile matriks arasındaki ilişkilerde yer alan bazı adezyon molekülleri ile çeşitli hücrelerin gelişimini ve göçünü düzenleyen kemokinler metastaz biyolojisinde önemli bir yer tutar. Bu çalışmanın amacı, karsinoembriyojenik antijen ailesinde yer alan hücre adezyon molekülü olan CEACAM1 ve kemokin reseptörü olan CXCR4 ekspresyonunun küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) olan hastalarda prognoz üzerine olan etkilerini araştırmaktır.  Histopatolojik olarak KHDAK tanısı konulan 50 hastanın parafin blokları immünhistokimyasal yöntem kullanılarak, CEACAM1 ve CXCR4 ekspresyonu açısından incelendi ve hastalığın prognozu ile olan ilişkisi değerlendirildi. Yirmi bir (%42) hastada CEACAM1 pozitif, 29 (%58) hastada ise CEACAM1 negatifti. CEACAM1 pozitif hastaların sağkalım süreleri, CEACAM1 negatif olanlara göre daha kısa olmasına rağmen istatistiksel anlamlılık yoktu [sırasıyla 8.93 ± 8 (medyan: 8), 12.3 ± 11.3 (medyan: 9), p> 0.36]. Yirmi üç (%46) hastada CXCR4 pozitif, 27 (%54) hastada ise CXCR4 negatifti. CXCR4 pozitif hastaların sağkalım süreleri, CXCR4 negatif olanlara göre daha uzun olmasına rağmen istatistiksel anlamlılık yoktu [sırasıyla 12.8 ± 12.4 (medyan: 12), 9.3 ± 7.6 (medyan: 8), p> 0.14].  Sonuç olarak, akciğer kanserlerinde metastaz biyolojisinde yer alan CEACAM1 ve CXCR4 ekspresyonunun tek başına prognoz üzerinde önemli bir değişikliğe neden olmaması; metastaz oluşumundaki kompleks yapı içinde muhtemelen multifaktöriyel bir ilişki olduğunu düşündürmektedir
Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, metastaz, kemokin, adezyon.
SUMMARY
The effect of adhesion molecule CEACAM1 and chemokine receptor CXCR4 expression on prognosis of non-small cell lung cancer patients
Ahmet Selim YURDAKUL1, Nalan AKYÜREK2, Şenay DEMİRTAŞ1, Jale KARAKAYA3, Leyla MEMİŞ2,
Can ÖZTÜRK1

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey,      
2 Department of Pathology, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey,
3 Department of Biostatistics, Faculty of Medicine Hacettepe University, Ankara, Turkey.
Poor prognosis in the lung cancer result from early metastatic potential of the tumoral cells. The mechanisms of tumoral cell metastasis are complex. Adhesion molecules play an important role in metastatic process, which is cell-to-cell and cell-to-matrix interactions and chemokins which arrange the migration and growth of the cells are also important in metastatic biology. The aim of this study is to investigate the prognostic relevance of carcinoembrionic antigen cell adhesion molecule 1 (CEACAM1) and chemokine receptor CXCR4 expression in patients with non-small cell lung cancer (NSCLC). Using immunohistochemical analysis, we evaluated CEACAM1 and CXCR4 expression in parafine specimens from 50 patients with NSCLC confirmed histopathologically and the relationship between CEACAM1 and CXCR4 expression and the prognosis. Twenty-one (42%) patients were positive and 29 (58%) were negative for CEACAM1 expression. Patients whose tumors had CEACAM1-positive staining had a shorter duration of survival than patients whose tumors had no expression, but it was not significant statistically [8.93 ± 8, (median: 8) vs 12.3 ± 11.3, (median: 9), p> 0.36]. Twenty-three (46%) patients were positive and 27 (54%) were negative for CXCR4 expression. Patients whose tumors had CXCR4-positive staining had a longer duration of survival than patients whose tumors had no expression, but it was not significant statistically [12.8 ± 12.4, (median: 12) vs 9.3 ± 7.6, (median: 8), p> 0.14]. In conclusion, CEACAM1 and CXCR4 played a part in metastatic process in lung cancer may not affect on survival independently. The biologic mechanisms leading to the spread of tumor cells are complex and related multifactoriel process.
Key Words: Lung cancer, metastasis, chemokin, adhesion.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Ahmet Selim YURDAKUL,
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
Beşevler ANKARA - TURKEY
e-mail: ayurdakul@gazi.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır