Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.4390
Kronik obstrüktif akciğer hastalığında TGF-β1 G/A ve TNF-α 308 G/A gen polimorfizmleri ile hava yolu direncinin değerlendirilmesi

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında TGF-β1 G/A ve TNF-α 308 G/A gen
polimorfizmleri ile hava yolu direncinin değerlendirilmesi

Kevser MELEK1, Gaye ULUBAY1, Sevinç SARIN ÇULAŞLI2, Hasibe VERDİ3, Belgin ATAÇ3,
Füsun ÖNER EYÜBOĞLU1


1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara,

2 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Afyonkarahisar,

3 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Ankara.

ÖZET

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında TGF-β1 G/A ve TNF-α 308 G/A gen polimorfizmleri ile hava yolu direncinin değerlendirilmesi

Giriş: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tüm dünyada önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Her ne kadar KOAH için spesifik bir gen bölgesi tanımlanmamış olsa da özellikle inflamatuvar süreçte rol alan tümör nekroz faktörü-alfa (TNF-α), dönüştürülmüş büyüme faktörü-beta1 (TGF-β1) gibi sitokin genlerine ait bazı polimorfizmlerin KOAH gelişiminde etkili olabileceği gösterildi. Bu çalışma, KOAH'lı olgularda TGF-β1 G/A ve TNF-α 308 G/A gen polimorfizmleriyle hava yolu direnci artışını değerlendirmek amacıyla yapıldı.

Hastalar ve Metod: Çalışmaya toplam 264 olgu dahil edildi (Grup 1; KOAH tanısı almış 75 hasta, Grup 2; en az 10 paket yılı sigara içmiş ancak hava yolu obstrüksiyonu gelişmemiş 139 hasta, Grup 3;  sağlıklı 50 birey). Olgulara solunum fonksiyon testi ve vücut pletismografisiyle hava yolu direnci ölçümü yapıldı. TGF-β1 800 G/A ve TNF-α 308 G/A gen polimorfizmleri değerlendirildi. İstatistiksel analiz için ki-kare testi, Anova ve korelasyon analizleri kullanıldı.

Bulgular: KOAH olguları evrelerine göre TNF-α 308 G/A polimorfizm açısından karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p< 0.05). Evre I olguların 13 (%23.6)'ünün bu polimorfizmi taşıdığı, evre II ve evre III olgularda bu polimorfizmin olmadığı saptandı. KOAH olguları evrelerine göre TGF-β1 800 G/A polimorfizmi açısından karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p> 0.05). Gruplar arasında TNF-α genotipi ve TGF-β1 genotipi ve TNF-α 308 G/A ve TGF-β1 800 G/A polimorfizm sıklığı açısından farklılık saptanmadı. Ayrıca, hava yolu direnci artmış ve artmamış olgular arasında da TNF-α 308 G/A ve TGF-β1 800 G/A polimorfizmi açısından anlamlı fark bulunmadı.

Sonuç: Bu sonuçlar ile TNF-α 308 G/A ve TGF-β1 800 G/A polimorfizmlerinin toplumumuzda KOAH gelişimine ve hava yolu direncine katkısının önemli derecede olmadığı öngörülebilir.

Anahtar Kelimeler: KOAH, hava yolu direnci, TGF-β1 G/A gen polimorfizmi, TNF-α 308 G/A gen polimorfizmi.

SUMMARY

Associations between TGF-β1 G/A and TNF-α 308 G/A gene polymorphisms with
airway resistance in chronic obstructive pulmonary disease

Kevser MELEK1, Gaye ULUBAY1, Sevinç SARIN ÇULAŞLI2, Hasibe VERDİ3, Belgin ATAÇ3,
Füsun ÖNER EYÜBOĞLU1


1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Baskent University, Ankara, Turkey,

2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey,

3 Department of Medical Biology, Faculty of Medicine, Baskent University, Ankara, Turkey.

Introduction: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is an important morbidity and mortality cause all over the world. Although specific gene region has not been defined in the pathogenesis of COPD, cytokine gene polymorphisms like tumor necrosis factor-alfa (TNF-α) and transforming growth factor-beta1 (TGF-β1) may contribute to the development of COPD. The aim of the present study was to evaluate the associations between airway resistance with TGF-β1 G/A and TNF-α 308 G/A gene polymorphisms in COPD patients.

Patients and Methods: 264 subjects were included to the study (Group 1; 75 COPD patients, Group 2; 139 subjects with at least 10 packet year smoking history without airflow obstruction, Group 3; 50 healthy subjects). Pulmonary function tests and body plethysmography to measure airway resistance were performed to the subjects. TGF-β1 800 G/A and TNF-α 308 G/A gene polymorphisms were evaluated. Chi-square, Anova and correlation analysis were used for statistical analysis.

Results: There were significant difference among COPD stages in terms of TNF-α 308 G/A polymorphism (p< 0.05). Thirteen (23.6%) stage 1 COPD patients had TNF-α 308 G/A polymorphism and the other did not have. We did not find statistically significant difference among COPD stages in terms of TGF-β1 800 G/A polymorphism (p> 0.05). TNF-α and TGF-β1 genotypes and TNF-α 308 G/A and TGF-β1 800 G/A polymorphisms were not different among study groups. Moreover, no significant differences betweeen subjects with and without increased airway resistance in terms of TNF-α 308 G/A and TGF-β1 800 G/A polymorphisms were present.

Conclusion: These results can suggest the lack of association between TNF-α 308 G/A and TGF-β1 800 G/A gene polymorphisms with COPD development and airway resistance in Turkish population.

Key Words: COPD, airway resistance, TGF-β1 800 G/A gene polymorphism, TNF-α 308 G/A gene polymorphism.

Tuberk Toraks 2013; 61(1): 1-11 • doi:10.5578/tt.4390

Geliş Tarihi/Received: 12/10/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 08/01/2013

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Sevinç SARINÇ ULAŞLI,

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

AFYONKARAHİSAR - TURKEY

e-mail: sevincsarinc@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır