Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.4649
Belediye çalışanlarında akciğer sağlığı taraması

Belediye çalışanlarında akciğer sağlığı taraması

Tuğba GÖKTALAY1, Ayşın ŞAKAR COŞKUN1, Yavuz HAVLUCU1, Selim Erkan AKDEMİR1, Utku DATLI1,
Filiz GÜMELİ2, Arzu YORGANCIOĞLU1


1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa,

2 İzmir Konak Belediyesi Sağlık Müdürlüğü, İzmir.

ÖZET

Belediye çalışanlarında akciğer sağlığı taraması

Giriş: Kentleşme ve sanayileşme ile giderek artan iç ve dış ortam hava kirliliği akciğer sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Belediye hekimi tarafından sigara içme oranı yüksek olduğu ve daha çok sahada çalışmaları nedeniyle dış ortam hava kirliliğinden etkilendiği belirtilen İzmir Konak Belediyesi işçilerinde solunumsal semptomları, solunum fonksiyonlarını ve sigara içme durumunu değerlendirmek üzere bir sağlık taraması yapıldı.

Materyal ve Metod: Üç yüz bir çalışana iş anamnezi, çevresel anamnez, öz geçmiş, semptomlar (öksürük, balgam, hışıltılı solunum, nefes darlığı, hemoptizi) ve sigara başlıklarından oluşan anket formu yüz yüze görüşme yöntemiyle doldurtuldu; solunum fonksiyon testi yapıldı; çekilmiş olan posteroanterior akciğer grafileri değerlendirildi.

Bulgular: Yokuşta nefes darlığı, sabah balgam çıkarma, hışıltılı solunum ve sabah öksürüğü en sık izlenen yakınmalardı (sırasıyla %37.2, %32.2, %27.9 ve %24.9). Temizlik işçilerinde sabah balgam çıkarma daha fazla iken, tamirhane çalışanlarında hışıltılı solunum daha fazla idi (sırasıyla p değerleri 0.009, 0.008). Çalışanlar çalışma gruplarına göre tek tek değerlendirildiğinde balgam çıkarma ve hışıltılı solunum dışındaki diğer solunumsal parametrelerde ve riskli iş kolu gruplaması yapıldığında tüm solunumsal semptomlarda anlamlı farklılık saptanmadı (p> 0.05). Şoförlerin aktif sigara içiciliğinin daha fazla (p= 0.047) olmasının dışında sigara kullanımı ve nikotin bağımlılık düzeyinde farklılık saptanmazken, solunum fonksiyon testi ve posteroanterior akciğer grafisi bulgularında da anlamlı değişiklik saptanmadı (p> 0.05). 

Sonuç: Riskli iş kolunda çalışıyor olmak belirgin farklılık yaratmasa da, çalışanların uzun dönemde akciğer sağlıklarının korunması açısından takibinin yapılması ve yönlendirilmesi önem kazanmaktadır. Çalışanlara sigaranın zararları ve bırakma yöntemleri hakkında bilgi verilmesi ve yönlendirilmesi bu taramanın en önemli kazanımı olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hava kirliliği, sigara, akciğer sağlığı.

SUMMARY

A health survey in the workers of municipality

Tuğba GÖKTALAY1, Ayşın ŞAKAR COŞKUN1, Yavuz HAVLUCU1, Selim Erkan AKDEMİR1, Utku DATLI1,
Filiz GÜMELİ2, Arzu YORGANCIOĞLU1


1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Celal Bayar University, Manisa, Turkey,

2 Izmir Konak Municipality, Health Directory, Izmir, Turkey.

Introduction: Internal and external air pollution that is gradually increasing due to urbanization and industrialization has a negative impact on the lung health.  A health survey has been applied to evaluate the respiratory symptoms, respiration functions and smoking habbits of the workers of Izmir Konak Municipality whom have been reported to have a high rate of smoking habbit and be affected by the external air pollution due to their being working in the field by the Municipality's doctor.

Materials and Methods: Questionnaire that are composed of the topics of work anamnesis, environmental anamnesis, curriculum vitae, symptoms (coughing, sputum, wheezing, dyspnea, hemoptysis) and smoking have been executed to 301 workers by face to face interview and their chest X-rays have been reviewed.

Results: Dyspnea on exertion, sputum in the morning, wheezing and morning cough have been the most frequently observed complaints (respectively 37.2%, 32.2%, 27.9% and 24.9%).  Sanitary workers have reported sputum in the morning more while maintanance shop workers have reported wheezing more (p values respectively 0.009, 0.008). No significance has been observed while the workers are evaluated one by one regarding to their work groups. No significant difference was identified between the addiction of smoking and nicotin addiction or pulmonary function test and chest X-rays (p> 0.05) but active smoking was much more seen in drivers (p= 0.047).

Conclusion: Although working on the hazardous work branch does not institute a sharp distinction, it becomes significant to trace and lead the workers in order to obtain their lung health protection in long term. Informing and influencing the workers about the harms of smoking and the ways to quit has been the most considerable acquisition of this survey.

Key Words: Air pollution, smoking, lung health.

Tuberk Toraks 2013; 61(1): 12-20 • doi: 10.5578/tt.4649

Geliş Tarihi/Received: 30/10/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 24/02/2013

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Tuğba GÖKTALAY,

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

MANİSA - TURKEY

e-mail: tugbagoktalay@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır