Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2773
Pulmonary tuberculosis incidence in Turkish prisons: importance of screening and case finding strategies

Türkiye'deki cezaevlerinde akciğer tüberkülozu insidansı:
Olgu bulma ve tarama stratejilerinin önemi

Gül ÖNGEN1, Şermin BÖREKÇİ1, Özlem Saniye İÇMELİ2, Nur BİRGEN2, Gülsüm KARAGÜL3,
Salih AKGÜN3, Zeki KILIÇASLAN4, Sema UMUT1


1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul,

2 Adli Tıp Kurumu, İstanbul,

3 İstanbul Verem Savaş Dispanseri, İstanbul.

4 İstanbulÜniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul.

ÖZET

Türkiye'deki cezaevlerinde akciğer tüberkülozu insidansı: Olgu bulma ve tarama stratejilerinin önemi

Giriş: Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de Marmara Bölgesi'ndeki cezaevlerinde, akciğer tüberkülozu insidansını araştırmak ve Türkiye'deki genel akciğer tüberkülozu insidansıyla karşılaştırmaktır.

Hastalar ve Metod: Marmara Bölgesi'nde dört şehirde bulunan toplam 10 cezaevindeki tüm hükümlüler çalışmaya alındı. Taramalar Ocak 2006-Ocak 2007 tarihleri arasında yapıldı. Radyolojik taramalar mobil-X ray cihazıyla yapıldı. Tüberküloz şüphesi olan olgulardan bakteriyolojik inceleme amaçlı balgam örneği alındı. Akciğer grafileri birbirinden bağımsız dört hekim tarafından ayrı ayrı değerlendirildi.

Bulgular: Radyolojik olarak toplam 4615 hükümlü tarandı. Üç yüz bir (%7)'i kadın, 4314 (%93)'ü erkekti. Kadınların yaş dağılımı 16-59 yıl, erkeklerin yaş dağılımı 14-72 yıl idi. Tüm hükümlülerin 398/4615 (%8.6)'ini, yaş dağılımı 14-18 yıl olan gençler oluşturmaktaydı. Radyolojik olarak tüberküloz düşünülen 130 olgudan bakteriyolojik inceleme amaçlı üç kez balgam örneği alındı. Yüz otuz olgunun tamamı erkek ve yaş ortalaması 33 ± 10 yıl idi, beşine yayma ya da kültür pozitif akciğer tüberkülozu tanısı koyuldu. Çalışmamızda cezaevlerindeki tüberküloz prevalansı 108/100.000 olarak bulundu. Bu değer, çalışmamızın yapıldığı tarihteki Türkiye'deki genel tüberküloz prevalansının dört katı yüksekliktedir.

Sonuç: Türkiye'de cezaevlerindeki hükümlüler, tüberküloz açısından önemli risk gruplarındandır. Çalışmamız, cezaevlerinde uygun olgu bulma ve tarama stratejilerine duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, cezaevi, aktif tüberküloz tarama.

SUMMARY

Pulmonary tuberculosis incidence in Turkish prisons: importance of screening and case finding strategies

Gül ÖNGEN1, Şermin BÖREKÇİ1, Özlem Saniye İÇMELİ2, Nur BİRGEN2, Gülsüm KARAGÜL3,
Salih AKGÜN3, Zeki KILIÇASLAN4, Sema UMUT1


1 Department of Chest Diseases, Faculty of Cerrahpasa Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey,

2 Forensic Medicine Institute, Istanbul, Turkey,

3 Istanbul Tuberculosis Control Dispensary, Istanbul, Turkey,

4 Department of Chest Diseases, Faculty of Istanbul Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey.

Introduction: The purpose of this study was to evaluate the burden of pulmonary tuberculosis in 10 prisons mostly located in the Marmara Region of Turkey, and to compare them with the country incidence.

Patients and Methods: All the inmates in ten prisons mostly located in the four cities in the Marmara Region of Turkey were enrolled in this study. Tuberculosis screening was done between January 2006-January 2007. Radiological screening for tuberculosis was performed by the mobile X-ray system and it was followed by bacteriological analysis of sputum for tuberculosis suspects. Four physicians evaluated the X-rays independently.

Results: Four thousand six hundred and fifteen prisoners were detected by radiological screening. Three hundred and one (7%) of them were female and 4314 (93%) were male, age range was between 14-72 years. Age ranges of female and male prisoners were 16-59 and 14-72 respectively. 398/4615 (8.6%) were young adults inmates with an age range of 14-18. Radiological abnormalities consistent with tuberculosis were found in 130 chest X-rays and followed by sputum bacteriology. Smear and culture positive pulmonary tuberculosis diagnosed in five out of 130, were all male with mean age 33 ± 10 years. Tuberculosis prevalence in the prisons was found to be 108/100.000 which was four times higher than the overall incidence of tuberculosis in Turkey in the year which the present study was conducted.

Conclusion: Prisoners are one of the most important risk groups with high burden of tuberculosis in Turkey. This result highlights the need for adequate case- finding strategies in prisons.

Key Words: Tuberculosis, prisoners, active tuberculosis screening.

Tuberk Toraks 2013; 61(1): 21-27 • doi: 10.5578/tt.2773

Geliş Tarihi/Received: 17/08/2011 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 04/07/2012

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Şermin BÖREKÇİ,

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

İSTANBUL - TURKEY

e-mail: serminborekci@yahoo.com.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır