Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.3624
Can exercise capacity assessed by the shuttle walk test predict the development of post-operative complications in patients with lung cancer?

Akciğer kanserli hastalarda mekik yürüme testi ile değerlendirilen egzersiz kapasitesi
postoperatif komplikasyon gelişimini öngörebilir mi?

Yurdanur ERDOĞAN1, Ersin GÜNAY2, Pınar ERGÜN3, Dicle KAYMAZ3, Göktan TEMİZ4,
Nurettin KARAOĞLANOĞLU4


1 SB Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

7. Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara,

2 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Afyonkarahisar,

3 SB Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Evde Bakım ve

Solunum Rehabilitasyon Ünitesi, Ankara,

4 SB Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara.

ÖZET

Akciğer kanserli hastalarda mekik yürüme testi ile değerlendirilen egzersiz kapasitesi
postoperatif komplikasyon gelişimini öngörebilir mi?

Giriş: Çalışmamızın amacı, akciğer kanseri rezeksiyon cerrahisinde postoperatif komplikasyon gelişiminde mekik yürüme testinin rolünü araştırmaktır.

Hastalar ve Metod: Erken evre akciğer kanseri tanısı ile akciğer rezeksiyon cerrahisi için aday olan hastalar bu çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya katılan tüm hastalara egzersiz kapasitesinin değerlendirilmesi için mekik yürüme testi uygulandı.

Bulgular: Çalışmaya 24 hasta dahil edildi. Yaş ortalaması 46 ± 8.6 yıl idi. Pnömonektomi, lobektomi, bilobektomi ve wedge rezeksiyon sırasıyla 11 (%46), 10 (%42), 2 (%8) ve 1 (%4) hastaya uygulandı. Postoperatif komplikasyon sadece altı hastada gelişti. Postoperatif komplikasyon gelişme riski ile yaş, artan hızda mekik yürüme testi, endürans mekik yürüme testi ve akım VO2 (mL/kg/dakika) ile değerlendirilen egzersiz kapasitesi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı (p> 0.05).

Sonuç: Mekik yürüme testleri (artan hızda ve endürans) akciğer kanseri rezeksiyonlarında postoperatif komplikasyonları öngörmede sınırlı role sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Egzersiz kapasitesi, akciğer kanseri, postoperatif komplikasyon, rezeksiyon, mekik yürüme testi.

SUMMARY

Can exercise capacity assessed by the shuttle walk test predict the development of post-operative complications in patients with lung cancer?

Yurdanur ERDOĞAN1, Ersin GÜNAY2, Pınar ERGÜN3, Dicle KAYMAZ3, Göktan TEMİZ4,
Nurettin KARAOĞLANOĞLU4


1 Clinic of 7th Chest Diseases, Ataturk Chest Diseases and Chest Surgery Training and

Research Hospital, Ankara, Turkey,

2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey,

3 Home Care and Pulmonary Rehabilitation Unit, Ataturk Chest Diseases and Chest Surgery Training and

Research Hospital, Ankara, Turkey,

4 Clinic of Chest Surgery, Ataturk Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital,

Ankara, Turkey.

Introduction: The objective of this study was to assess the role of shuttle walk test in predicting post-operative complications in lung cancer resection surgery.

Patients and Methods: A consecutive series of patients who were candidate for lung resection surgery with the diagnosis of early stage lung cancer were included to this study. All patients in this study evaluated for exercise capacity testing with shuttle walk test.

Results: Twenty for patients were included in this study. Mean age was 61.5 ± 8.6 years. Pneumonectomy, lobectomy, bilobectomy and wedge resection were performed in 11 (46%), 10 (42%), 2 (8%), and 1 (4%) patients, respectively. Complications occurred only in six patients. There was no statistically significant relationship between risk for development of post-operative complication and age, incremental shuttle walk test, endurance shuttle walk test and exercise capacity evaluated with peak VO2 (mL/kg/minute) (p> 0.05).

Conclusion: Shuttle walk tests (incremental and enduronce) had a limited role in predicting post-operative complications in lung cancer resections.

Key Words: Exercise capacity, lung cancer, post-operative complication, resection, shuttle walk test.

Tuberk Toraks 2013; 61(1): 28-32 • doi: 10.5578/tt.3624

Geliş Tarihi/Received: 30/03/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 12/12/2012

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Ersin GÜNAY,

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

AFYONKARAHİSAR - TURKEY

e-mail: ersingunay@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır