Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.4101
The role of electrocardiography in evaluation of severity of chronic obstructive pulmonary disease in daily clinical practice

Günlük klinik uygulamada kronik obstrüktif akciğer hastalığının
şiddetinin değerlendirilmesinde elektrokardiyografinin rolü

Faruk AKTÜRK1, İsmail BIYIK1, Cüneyt KOCAŞ2, Mehmet ERTÜRK1, Ahmet Arif YALÇIN1,
Ayfer Utku SAVAŞ3, Firuzan Pınar KUZER3, Fatih UZUN1, Aydın YILDIRIM1, Nevzat USLU1,
Çağlar ÇUHADAROĞLU4


1 SB İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Kardiyoloji Kliniği, İstanbul,

2 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul,

3 SB İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul,

4 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul.

ÖZET

Günlük klinik uygulamada kronik obstrüktif akciğer hastalığının şiddetinin değerlendirilmesinde elektrokardiyografinin rolü

Giriş: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) kronik morbidite ve mortalitenin dördüncü önde gelen nedenidir. Bronşiyal obstrüksiyon ve artmış pulmoner vasküler direnç sağ atriyal fonksiyonları bozmaktadır. Bu çalışmada, KOAH hastalarında bronşiyal obstrüksiyonun p dalga aksı üzerine olan etkisini ve KOAH şiddetini değerlendirmede elektrokardiyografi (EKG)'nin yararlılığını araştırmayı amaçladık.

Hastalar ve Metod: Doksan beş hasta (64'ü erkek, 31'i kadın) çalışmaya dahil edildi. Hastalar sinüs ritminde, normal ejeksiyon fraksiyonuna ve normal kalp boşluk boyutlarına sahipti. Hastaların solunum fonksiyon testleri ve 12 derivasyonlu elektrokardiyogramları aynı gün elde edildi. KOAH şiddeti ile p dalga aksı, p dalga süresi, QRS aksı ve QRS süresini içeren EKG bulguları arasındaki ilişkiler araştırıldı.

Bulgular: Ortalama yaş 58 ± 12 yıl idi. Ortalama p dalga aksı 62 ± 18 derece idi. Bu çalışmada, p dalga aksı, KOAH evreleri ve QRS aksı ile anlamlı pozitif korelasyonlar, fakat FEV1, FEF, BMI ve QRS süresi arasında anlamlı negatif korelasyonlar ortaya koydu. KOAH evreleri arttıkça p dalga aksı artmaktadır.

Sonuç: Frontal p dalga aksının vertikalizasyonu, p pulmonale gibi sağ kalp boşluklarının genişlemesi ve hipertrofisinin diğer EKG değişikliklerinin oluşmasından önce KOAH'ın kötüleşmesinin erken bir bulgusu olabilir. Sağ atriyal elektriksel aktiviteyi ve sağ kalp yüklenmesini yansıtan frontal p dalga aksının vertikalizasyonu hızlı hasta bakılan poliklinik ortamında KOAH şiddetinin çabuk bir şekilde değerlendirilmesinde yararlı bir parametre olabilir.

Anahtar Kelimeler: P dalga aksı, KOAH, spirometri, EKG.

SUMMARY

The role of electrocardiography in evaluation of severity of chronic obstructive pulmonary disease in daily clinical practice

Faruk AKTÜRK1, İsmail BIYIK1, Cüneyt KOCAŞ2, Mehmet ERTÜRK1, Ahmet Arif YALÇIN1,
Ayfer Utku SAVAŞ3, Firuzan Pınar KUZER3, Fatih UZUN1, Aydın YILDIRIM1, Nevzat USLU1,
Çağlar ÇUHADAROĞLU4


1 Clinic of Cardiology, Istanbul Mehmet Akif Ersoy Chest and Cardiovascular Surgery Training and

Research Hospital, Istanbul, Turkey,

2 Department of Cardiology, Istanbul University Cardiology Institute, Istanbul, Turkey,

3 Clinic of Chest Diseases, Istanbul Mehmet Akif Ersoy Chest and Cardiovascular Surgery Training and

Research Hospital, Istanbul, Turkey,

4 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Acibadem University, Istanbul, Turkey.

Introduction: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is the fourth leading cause of chronic morbidity and mortality. Bronchial obstruction and increased pulmonary vascular resistance impairs right atrial functions. In this study, we aimed to investigate the effect of bronchial obstruction on p wave axis in patients with COPD and usefulness of electrocardiography (ECG) in the evaluation of the severity of COPD.

Patients and Methods: Ninety five patients (64 male and 31 female) included to the study. Patients were in sinus rhythm, with normal ejection fraction and heart chamber sizes. Their respiratory function tests and 12 lead electrocardiograms were obtained at same day. Correlations with severity of COPD and ECG findings including p wave axis, p wave duration, QRS axis, QRS duration were studied.

Results: The mean age was 58 ± 12 years. Their mean p wave axis was 62 ± 18 degrees. In this study, p wave axis has demonstrated significant positive correlations with stages of COPD and QRS axis but significant negative correlations with FEV1, FEF, BMI and QRS duration. P wave axis increases with increasing stages of COPD.

Conclusion: Verticalization of the frontal p wave axis may be an early finding of worsening of COPD before occurrences of other ECG changes of hypertrophy and enlargement of right heart chambers such as p pulmonale. Verticalization of the frontal p wave axis reflecting right atrial electrical activity and right heart strain may be a useful parameter for quick estimation of the severity of COPD in an out-patient cared.

Key Words: P wave axis, COPD, spirometry, ECG.

Tuberk Toraks 2013; 61(1): 38-42 • doi: 10.5578/tt.4101

Geliş Tarihi/Received: 25/05/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 19/12/2012

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Faruk AKTÜRK,

SB İstanbul Mehmet Akif Ersoy

Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi

Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Kardiyoloji Kliniği,

İSTANBUL - TURKEY

e-mail: farukakturk@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır