Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.536
Idiopathic infantile hypercalcemia or an extrapulmonary complication of tuberculosis?

İdiyopatik infantil hiperkalsemi mi, tüberkülozun ekstrapulmoner komplikasyonu mu?

Resul YILMAZ, Ahmet Afşin KUNDAK, Taner SEZER, Samet ÖZER, Haluk ESMERAY,
Nafia Özlem KAZANCI


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tokat.

ÖZET

İdiyopatik infantil hiperkalsemi mi, tüberkülozun ekstrapulmoner komplikasyonu mu?

Kalsiyum metabolizma bozukluklarına çocukluk çağında sık rastlanır. Bebeklik döneminde hiperkalsemi genellikle hiperparatiroidizm, ailesel hipokalsiürik hiperkalsemi, cilt altı yağ nekrozu, total parenteral nütrisyon, hipertiroidizm ve adrenal yetmezliğe bağlı olarak ortaya çıkar. Tüberküloz ve sarkoidoz gibi granülomatöz hastalıklar nadir olarak hiperkalsemi nedeni olarak saptanır. Nefrokalsinöz, beyin, göz, arter kalsifikasyonları ve ensefalopatik özellikler hiperkalseminin hayatı tehdit eden sonuçlarından bazılarıdır. Ciddi hiperkalsemi bulguları veren ve miliyer tüberküloz saptanan yedi aylık kız çocuğu hasta sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hiperkalsemi, tüberküloz, nefrokalsinöz, bebeklik, etyoloji.

SUMMARY

Idiopathic infantile hypercalcemia or an extrapulmonary complication of tuberculosis?

Resul YILMAZ, Ahmet Afşin KUNDAK, Taner SEZER, Samet ÖZER, Haluk ESMERAY,
Nafia Özlem KAZANCI


Department of Children's Health and Diseases, Faculty of Medicine, Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey.

Calcium metabolism disturbances are common in childhood. In infancy, hypercalcemia generally occurs due to hyperparathyroidism, familial hypocalciuric hypercalcemia, subcutaneous fat necrosis, total parenteral nutrition administration, hyperthyroidism, and adrenal insufficiency. Granulomatous disorders such as tuberculosis and sarcoidosis are rarer cause of hypercalcemia. Hypercalcemia outcomes including nephrocalcinosis, brain, eye, artery calcifications and encephalopathic features are life-threatening. We report a seven-month-old girl with miliary tuberculosis who presented with severe hypercalcemia.

Key Words: Hypercalcemia, tuberculosis, nephrocalcinosis, infancy, etiology.

Tuberk Toraks 2013; 61(1): 43-46 • doi: 10.5578/tt.536

Geliş Tarihi/Received: 31/10/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 06/12/2012

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Resul YILMAZ,

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,

60030 TOKAT - TURKEY

e-mail: drresul@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır