Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.6128
Plazma D-dimer düzeyleri akciğer kanserinde prognoz için bir belirteç olabilir mi?

Plazma D-dimer düzeyleri akciğer kanserinde prognoz için bir belirteç olabilir mi?

Bahar KURT, Özlem KAR KURT, Defne KALAYCI, Tuncer TUĞ, Fahrettin TALAY


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu.

ÖZET

Plazma D-dimer düzeyleri akciğer kanserinde prognoz için bir belirteç olabilir mi?

Giriş: Tümör büyümesi ve yayılmasıyla ilişkili olabilen hemostatik aktivasyonun dolaşımdaki belirteçlerinin plazma konsantrasyonları malignitede prognozu tahmin ettiği gösterilmiştir. Bu çalışma akciğer kanserinde plazma D-dimer düzeyinin prognostik değerini araştırmak için tasarlanmıştır.

Materyal ve Metod: Akciğer kanserli 138 hastada [98 küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK), 40 küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK)] plazma D-dimer düzeyleri herhangi bir tedavi başlamadan önce ve her kemoterapi öncesi ölçüldü.

Bulgular: Çalışmada 124 (%89.9) erkek ve 14 (%10.1) kadın vardı. Ortalama yaşı 62.8 yıl (aralığı 38-84) idi. KHDAK hastaları için histopatolojik tipler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Evre IIIA KHDAK grubu, evre I-II ve IV'e göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek D-dimer düzeyine sahipti. Progresif hasta grubunda 4. kür sonrasında D-dimer düzeyinin anlamlı şekilde arttığı görüldü. KHDAK hastalarında ortanca sağkalım süresi, düşük D-dimer düzeyi (≤ 1.2 ng/L) olan hastalarda 26.6 ay (%95 GA 17.6-35.6) ve yüksek D-dimer (> 1.2 ng/L) olanlarda ise 15.9 ay (%95 GA, 4.2-27.7; p= 0.037) idi. Cox-regresyon analizinde, D-dimer plazma seviyesi ve tümör evresi sağkalımın bağımsız prediktif faktörleri olarak tespit edilmiştir.

Sonuç: Bu sonuçlar plazma D-dimer düzeyinin akciğer kanserinde azalmış sağkalım ve tedaviye kötü yanıtın bir belirteci olarak kullanılabileceğini düşündürmüştür.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri; D-dimer; sağkalım; prognoz.

SUMMARY

Could plasma D-dimer levels be a predictive marker for prognosis in lung cancer?

Bahar KURT, Özlem KAR KURT, Defne KALAYCI, Tuncer TUĞ, Fahrettin TALAY


Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey.

Introduction: Plasma concentrations of circulatory markers of hemostatic activation which may be associated with tumor growth and dissemination have been shown to predict prognosis in malignancy. The present study was designed to investigate the prognostic value of plasma D-dimer level in lung cancer.

Materials and Methods: Plasma levels of the D-dimer in 138 lung cancer patients [98 non-small cell lung cancer (NSCLC), 40 small cell lung cancer (SCLC)] were measured before the initiation of any therapy and each chemotherapy.

Results: There were 124 (89.9%) men and 14 (10.1%) women with a mean age of 62.8 years (range 38-84). There were no statistically significant differences among the histopathologic types for NSCLC patients. Stage IIIA NSCLC group had statistically significant higher D-dimer level than stages I-II and IV. D-dimer levels were increased significantly after 4 cycles of chemotherapy in progressive disease. The median survival times in NSCLC patients were 26.6 months (95% CI, 17.6-35.6) and 15.9 months (95% CI, 4.2-27.7; p= 0.037) respectively, for patients with a low D-dimer level (≤ 1.2 ng/L) and a high D-dimer level (> 1.2 ng/L).With the cox-regression analysis, the plasma level of D-dimer and tumour stage were identified as independent predictive factors of the survival.

Conclusion: These results suggest that plasmalevel of D-dimer can act as a predictive factor of decreased survival and a poor response to the treatment in lung cancer.

Key Words: Lung cancer; D-dimer; survival; prognosis.

Tuberk Toraks 2013; 61(4): 269-274 • doi:10.5578/tt.6128

Geliş Tarihi/Received: 10/05/2013 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 05/09/2013

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Özlem KAR KURT,

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

14280, Gölköy, BOLU – TURKEY

e-mail: aghhozlem@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır