Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.7013
Effect of Smoking and Indoor Air Pollution on the Risk of Tuberculosis: Smoking, Indoor Air Pollution and Tuberculosis

Sigara ve İç Ortam Hava Kirliliğinin Tüberküloza Etkisi:
Sigara, Tüberküloz, İç Ortam Hava Kirliliği

Ayşe Bilge ÖZTÜRK1, Zeki KILIÇASLAN2, Halim İŞSEVER3


1 Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erişkin Allerji Ünitesi, İstanbul, Türkiye

1 Adult Allergy Unit, Medeniyet University, Goztepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

2 Department of Chest Diseases, Faculty of Istanbul Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey

3 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

3 Department of Public Health, Faculty of Istanbul Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey

ÖZET

Sigara ve İç Ortam Hava Kirliliğinin Tüberküloza Etkisi: Sigara, Tüberküloz, İç Ortam Hava Kirliliği

Giriş: Epidemiyolojik çalışmalar sigara ile tüberküloz artışı arasında bir ilişki bildirmesine rağmen, iç ortam hava kirliliği ve tüberküloz arasındaki ilişki net olarak anlaşılmış değildir. Sınırlı sayıdaki çalışmalar sigara ve iç ortam hava kirliliğinin tüberküloz patogenezinde rol oynayabileceğini düşündürmektedir. Bu çalışmada, sigara ve iç ortam hava kirliliğinin aktif tüberküloz riski üzerine olan etkisini araştırdık.

Materyal ve Metod: Bu prospektif, yaşa göre eşleştirilmiş bir olgu kontrol çalışmasıdır. Üç yüz altmış iki aktif tüberkülozlu ve 409 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edildi. Tüm katılımcılara yüz yüze sigara içme alışkanlığı, miktarı ve sigara içme süresi, kişi başına düşen oda sayısı, ailenin aylık geliri, ısınma sistemi ve çevresel tütün dumanı maruziyetini içeren bir anket formu dolduruldu.

Bulgular: Sigara içen hastalar sigara içmeyen hastalara kıyasla 5 kat daha fazla aktif tüberküloz riskine sahipti (%95 CI: 3.2-7.5, p< 0.0001). Benzer şekilde, iç ortamı ısıtmak için kömür veya odun kullanan hastalarda 1.6 kat daha yüksek tüberküloz riski vardı (%95 CI: 1.179-2.305, p< 0.003). Az gelirli kişiler (< 200 Euro/ay) yüksek gelirli olanlarla karşılaştırıldığında tüberküloza sahip olma oranı 3.2 kat fazlaydı (%95 CI: 2.113-5.106, p< 0.0001). Ağır sigara içicisi olmak (≥ 20 paket/yıl, p< 0.0001) ve sigaraya başlama yaşı (< 16 yaş, p< 0.041) arasında anlamlı bir ilişki vardı. Çevresel tütün dumanı maruziyeti ve tüberküloz arasında anlamlı bir ilişki yoktu.

Sonuç: Sigara ve iç ortam hava kirliliği tüberküloz riskini artırabilir. Sigara, sosyoekonomik koşullar, iç ortam hava kalitesi ve tüberküloz arasında karmaşık bir ilişki vardır. Sonuçlarımız, etkili bir iç ortam hava kalitesi kontrolünün tüberküloz riskini önlemeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar kelimeler: Tüberküloz, sigara, iç ortam hava kirliliği, çevresel tütün dumanı

SUMMARY

Effect of Smoking and Indoor Air Pollution on the Risk of Tuberculosis: Smoking, Indoor Air Pollution and Tuberculosis

Introduction: Although epidemiological studies have reported an association between smoking and increases in tuberculosis, the relationship between indoor air pollution and risk of tuberculosis is not fully understood. A limited number of studies have suggested that smoking and indoor air pollution may play a role in the pathogenesis of tuberculosis. In this study, we investigated the effect of smoking and indoor air pollution on the risk of active tuberculosis.

Materials and Methods: It is prospectively recorded age matched case-control study. Three hundred sixty two active tuberculosis cases and 409 healthy controls were included to the study. All participants were interviewed face to face by using a questionnaire including smoking habit, quantity and duration of smoking, number of room/person in the house, monthly income of the family, indoor heating system, and environmental tobacco smoke.

Results: Patients who smoke had a five fold (95% CI: 3.2-7.5, p< 0.0001) higher odds of having active tuberculosis compared with patients who do not smoke. Similarly, patients using coal or wood for indoor heating had a 1.6 fold (95% CI: 1.179-2.305, p< 0.003) higher odds having tuberculosis. People who have less income (< 200 Euro/month) had 3.2 fold (95% CI: 2.113-5.106, p< 0.0001) higher odds of having tuberculosis compared with people having high income. There was a significant correlation between heavy smoking (≥ 20 packet/year, p< 0.0001) and age onset of smoking (< 16 years of age, p< 0.041). There was no significant association between environmental tobacco smoke and tuberculosis.

Conclusion: Smoking and indoor air pollution may increase the risk of tuberculosis. There is a complex interaction between smoking, socioeconomic conditions, indoor air quality and tuberculosis. Our results suggest that effective indoor air quality control could help to prevent tuberculosis risk.

Key words: Tuberculosis, smoking, indoor air pollution, environmental tobacco smoke

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Ayşe Bilge Öztürk

Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve

Araştırma Hastanesi,

Erişkin Allerji Ünitesi,

Kadıköy, İSTANBUL - TURKEY

e-mail: aysebilgeozturk@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır