Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.6493
Wells Score and Pulmonary Embolism Rule Out Criteria in Preventing Over Investigation of Pulmonary Embolism in Emergency Departments

Acil Servislerde Pulmoner Tromboemboli Ön Tanısı ile Gereksiz Tetkik Yapılması
Wells Skoru ve Pulmoner Emboli Ekartasyon Kriterleri ile Önlenebilir mi?

Müge AYDOĞDU1, Nazlı TOPBAŞI SİNANOĞLU2, Nurettin Özgür DOĞAN3, İpek Kıvılcım OĞUZÜLGEN1,
Ahmet DEMİRCAN4, Fikret BİLDİK4, Numan Nadir EKİM1


1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey

2 Çorum Osmancık Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Çorum, Türkiye

2 Clinic of Chest Diseases, Corum Osmancik State Hospital, Corum, Turkey

3 Ankara Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

3 Department of Emergency, Ankara Etlik Speciality Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

4 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

4 Department of Emergency, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey

ÖZET

Acil Servislerde Pulmoner Tromboemboli Ön Tanısı ile Gereksiz Tetkik Yapılması Wells Skoru ve Pulmoner Emboli Ekartasyon Kriterleri ile Önlenebilir mi?

Giriş: Pulmoner emboli (PE) tanısını atlamanın doğurabileceği olumsuz sonuçlar nedeniyle acil servise nefes darlığı veya plöretik göğüs ağrısıyla başvuran pek çok hastaya PE yanlış ön tanısı ile gereksiz tanısal testler uygulanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, PE ön tanısı ile yapılan aşırı tetkik oranını ve nedenlerini belirlemek; Wells ve Pulmoner Emboli Ekartasyon Kriterleri (PERC) kullanılarak bu oranın azaltılıp azaltılamayacağını araştırmaktır.

Hastalar ve Metod: Üçüncü basamak bir üniversite hastanesinin acil servisinde gerçekleştirilen bu retrospektif gözlemsel kohort çalışmada PE şüphesiyle tetkik planlanan tüm hastalar çalışmaya dahil edildiler. Tetkik sonuçlarına göre PE (+) ve PE (-) olarak iki gruba ayrılarak demografik ve laboratuvar özellikleri, tetkik sonuçları, Wellls ve PERC skorları açısından karşılaştırıldılar.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen toplam 108 hastanın 53 (%49)'üne PE (+) tanısı koyuldu ve gereksiz tetkikin 55 (%51) hastada yapıldığı belirlendi; PE (-). Yüksek Wells skorunun (> 6) sensitivitesi %43, spesifisitesi %78, pozitif prediktif değeri %66, negatif prediktif değeri %59 olarak bulundu. PERC değerlendirmesinin sadece beş hastada negatif olduğu (toplam sekiz kriterin de karşılandığı) bulundu. Testin sensitivitesi %98, spesifisitesi %7, pozitif prediktif değeri %50, negatif prediktif değeri %80 olarak değerlendirildi. PERC kriterlerini oluşturan alt başlıklar ayrı ayrı PE'yi ekarte etme güçleri açısından değerlendirildiğinde “bacakta şişme, çap farkı olmaması” ve “daha önce geçirilmiş derin ven trombozu veya PE öyküsü olmaması” kriterleri ile PE tanısı arasında istatistiksel anlamlı negatif korelasyon belirlendi (sırasıyla; p= 0.001, r= -0.325 and p= 0.013, r= -0.214).

Sonuç: Acil servislerde PE ön tanısıyla aşırı tetkik yapılması günümüzde halen önemli bir sorundur. Bunu önlemek için günlük pratikte kullanılan Wells skoru, PERC skoru gibi klinik tahmin skorları yetersiz kalabilmektedir. Bu skorlar geliştirilmeli veya kombine edilerek kullanılmaları yönünde daha ileri çalışmalar planlanmalıdır.

Anahtar kelimeler: Aşırı tetkik, pulmoner emboli, pulmoner emboli ekartasyon kriterleri, PERC, Wells skoru

SUMMARY

Wells Score and Pulmonary Embolism Rule Out Criteria in Preventing Over Investigation of Pulmonary Embolism in Emergency Departments

Introduction: Unnecessary diagnostic tests are usually ordered to most of the patients with dyspnea or pleuritic chest pain, because of the worse outcomes of missed diagnosis of pulmonary embolism (PE). To identify rates and causes of over investigation for PE and to search whether it was possible to reduce this over investigation by using Wells score and Pulmonary Embolism Rule Out Criteria (PERC).

Materials and Methods: A retrospective observational cohort study performed in an emergency department of a tertiary care university hospital. All patients who were ordered diagnostic with the suspicion of PE were included in the study. They were grouped into two as PE (+) and PE (-) and compared.

Results: Among 108 patients, 53 (49%) were diagnosed as PE (+) and overdiagnosis was present in 55 (51%) patients i.e., PE (-). The sensitivity of high Wells score was 43%, specificity 78%, positive predictive value 66% and negative predictive value 59%. PERC criteria found to be negative (when all of the eight criteria were fulfilled) in only five patients. The sensitivity of the test was 98%, specificity 7%, positive predictive value 50%, negative predictive value 80%. When individual parameters of PERC were evaluated solely for the exclusion of PE; "no leg swelling" and "no previous deep venous thrombosis or PE history" were found significantly negatively correlated with PE diagnosis (p= 0.001, r= -0.325 and p= 0.013, r= -0.214 respectively).

Conclusion: Over investigation of PE in emergency departments still remains as an important problem. In order to prevent this, the clinical prediction rules must be developed further and their use in combination should be searched in future studies.

Key words: Over investigation, pulmonary embolism, pulmonary embolism rule out criteria, PERC rule, Wells score

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Müge AYDOĞDU

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

Beşevler, ANKARA - TURKEY

e-mail: mugeaydogdu@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır