Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.5599
Göğüs Hastalıkları Servisinde İzlenen 90 Yaş ve Üzeri Geriatrik Hastaların Değerlendirilmesi

Göğüs Hastalıkları Servisinde İzlenen 90 Yaş ve Üzeri Geriatrik Hastaların Değerlendirilmesi

Ege GÜLEÇ BALBAY1, Şengül CANGÜR2, Fatih ALAŞAN1, Elif TANRIVERDİ3


1 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Duzce University, Duzce, Turkey

2 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye 

2 Department of Biostatistics, Faculty of Medicine, Duzce University, Duzce, Turkey

3 Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Düzce, Türkiye

3 Clinic of Chest Diseases, Duzce Ataturk State Hospital, Duzce, Turkey

ÖZET

Göğüs Hastalıkları Servisinde İzlenen 90 Yaş ve Üzeri Geriatrik Hastaların Değerlendirilmesi

Giriş: Ülkemizde geriatri kliniklerinin sayısının az olması nedeniyle birçok merkezde göğüs hastalıkları uzmanları bu hasta grubunun tanı, takip ve tedavisinde önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada göğüs hastalıkları servislerinde yatırılarak izlenen 90 yaş ve üzeri geriatrik hastaların akciğer hastalıkların seyrini araştırmak amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Ocak 2010-Aralık 2012 tarihleri arasında üç yıl süresince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları servislerinde yatırılan 90 yaş ve üzeri geriatrik hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Çalışmamızda değerlendirilen yaş ortalamaları 93.3 ± 3.9 olan 52 geriatrik hastanın 30 (%57.7)'u kadın, 22 (%42.3)'si erkekti. En fazla yatışın pnömoni nedenli olduğu gözlendi (%65.4). Pnömoni olgularına en sık hipertansiyon ek hastalık olarak eşlik etmekteydi (%51.6). Hipertansiyondan sonra sırasıyla diabetes mellitus ve konjestif kalp yetmezliği eşlik etmekteydi. Tüm hastaların %80.8'inde eşlik eden en az bir ek hastalık mevcuttu. Tüm hastaların mortalite oranı %17.3 idi.

Sonuç: Doksan yaş ve üzeri geriatrik hastalıklarda göğüs hastalıkları servislerine en sık yatırılma nedeni pnömoni ve en sık eşlik eden ek hastalık da hipertansiyon olarak saptandı. Hastaların çoğu şifayla taburcu edilebilmiştir. Dolayısıyla, 90 yaş ve üzeri olgularda ileri tetkik ve tedavi yöntemlerinin uygulanması gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Geriatri; göğüs hastalıkları; pnömoni

SUMMARY

The Evaluation of Geriatric Patients Aged 90 and Over in the Pulmonary Department

Introduction: Since the number of geriatric clinics in our country is inadequate, Chest physicians play a very important role in diagnosis, follow-up and treatment of that group of patients in many centers. In this study, 90 years and older geriatric patients hospitalized in pulmonology services was investigated regarding course of disease.

Materials and Methods: Ninety years and older geriatric patients hospitalized in Pulmonology Department of Duzce University and Duzce Ataturk State Hospital was retrospectively analyzed during three-year period between January 2010 and December 2012.

Results: Thirty (57.7%) out of 52 patients was women. The mean age was 93.3 ± 3.9. The most common cause of admission was pneumonia (65.4%). Hypertension was the most common concomitant disease (51.6%). Diabetes mellitus, congestive heart failure was other most common concomitant disease, respectively. 80.8% of all patients was accompanied by at least one concomitant disease. All patients had a mortality rate of 17.3%.

Conclusion: The most common cause of admission and concomitant disease in 90 years and older geriatric patients was pneumonia and hypertension respectively. Most of the patients discharged from hospital. Further examination and treatment in patients over the age of 90 should be implemented.

Key words: Geriatrics; pulmonary diseases; pneumonia

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Ege GÜLEÇ BALBAY

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

DÜZCE - TURKEY

e-mail: egegulecbalbay@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır