Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.6226
Is Obesity Related to Worse Control in Children with Asthma?

Astımlı Çocuklarda Obezite Daha Kötü Kontrol ile İlişkili mi?

Özge YILMAZ1, Ayhan SÖĞÜT1, Arda BOZGÜL2, Ahmet TÜRKELİ1, Şebnem KADER2, Hasan YÜKSEL1


1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Allerji ve Pulmonoloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

1 Department of Pediatric Allergy and Pulmonology, Faculty of Medicine, Celal Bayar University, Manisa, Turkey

2 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

2 Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Celal Bayar University, Manisa, Turkey

ÖZET

Astımlı Çocuklarda Obezite Daha Kötü Kontrol ile İlişkili mi?

Giriş: Astım ve obezite ilişkili hastalıklardır ancak obezitenin astım ağırlığına etkisi henüz net değildir. Bu nedenle, çalışmamızın amacı obezite ile semptomlar ve astım kontrol anketi (ACQ) ile değerlendirilen astım kontrolünün ilişkisini değerlendirmektir.

Materyal ve Metod: Çalışmaya 4-14 yaşları arasındaki 98 çocuğu başvuru sırasıyla dahil ettik ve hastalık özellikleri, ağırlık parametreleriyle birlikte semptom skorlarını kaydettik. Tüm çocuklar ACQ'yu doldurdu. Çocuklar beden kitle indeksine göre obez ve obez olmayan olarak sınıflandırıldı. Obezite, beden kitle indeksinin 90 persentil üzerinde olması şeklinde tanımlandı.

Bulgular: Obez gruptaki (n= 27) çocukların ortalama yaşı 8.1 ± 2.6 iken, obez olmayan gruptaki (n= 71) çocukların yaşı 8.6 ± 2.9 idi (p= 0.41). Astım semptom skoru obez ve obez olmayan gruplar arasında anlamlı derecede farklı değildi (p= 0.73). Obez gruptaki çocuklar obez olmayan gruptakilere göre daha düşük ACQ puanına sahipti (sırasıyla 1.2 ± 0.9 ve 1.7 ± 1.0, p= 0.04) ancak bu farklılık regresyon modelinde yaş ve cinsiyete göre düzeltme yapılınca kayboldu.

Sonuç: Bu çalışmanın bulguları, obezitenin, yaş ve cinsiyete göre düzeltme yapıldığında daha kötü astım kontrolü ile ilişkili olmadığını göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Astım, obezite, astım kontrolü, astım kontrol anketi, çocuk

SUMMARY

Is Obesity Related to Worse Control in Children with Asthma?

Introduction: Asthma and obesity are related diseases however the influence of obesity on asthma severity is not clear yet. Therefore, the aim of our study was to evaluate the association between obesity and asthma control evaluated on the basis of symptoms and asthma control questionnaire (ACQ).

Materials and Methods: We enrolled 98 children with asthma aged 4 to 14 years consecutively and recorded their disease characteristics and severity parameters as well as the symptom scores. All children filled in the ACQ. Children were classified as obese and non-obese according to body mass index. Obesity was defined as body mass index over 90th percentile.

Results: Mean age of the children in the obese group (n= 27) was 8.1 ± 2.6 while that in the non-obese group (n= 71) was 8.6 ± 2.9 (p= 0.41). Asthma symptom score in obese and non-obese groups were not significantly different (p= 0.73). Children in the obese group had lower ACQ scores when compared to the non-obese group (1.2 ± 0.9 vs 1.7 ± 1.0, p= 0.04) however this significance was lost when controlled for age and gender in the regression model.

Conclusion: The results of this study suggest that obesity is not significantly associated with worse asthma control when adjusted for age and gender.

Key words: Asthma, obesity, asthma control, asthma control questionnaire, child

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Hasan YÜKSEL

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Pediatrik Allerji ve Pulmonoloji Anabilim Dalı,

MANİSA - TURKEY

e-mail: hyukselefe@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır