Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.5987
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Tc99m ile Sentinel Lenf Nodunun Saptanması

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Tc99m ile Sentinel Lenf Nodunun Saptanması

Arife ZEYBEK1,2, Alpay SARPER1, Abdullah ERDOĞAN1, Levent DERTSİZ1, Abid DEMİRCAN1


1 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Akdeniz University, Antalya, Turkey

2 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Muğla, Türkiye

2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Mugla Sitki Kocman University, Mugla, Turkey

(Bu çalışma Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılmıştır).

ÖZET

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Tc99m ile Sentinel Lenf Nodunun Saptanması

Giriş: Bu prospektif çalışmayla sentinel lenf nodları ve mediastinal lenf nod haritası belirlenerek operabl küçük hücreli dışı akciğer karsinomalarında gerçek nod evrelemesi yapılması amaçlandı.

Materyal ve Metod: Operabl küçük hücreli dışı bronş karsinomu nedeniyle akciğer rezeksiyonu uygulanan 12 hasta araştırmaya dahil edildi. İntraoperatif peritümöral dokuya Tc99m enjekte edilerek ortalama 96 dakika sonra portabl gama sayacıyla peritümöral doku ve lenf nodlarının radyoaktivitesi ölçüldü. Hastalar preoperatif bronkoskopiyle endobronşiyal lezyon açısından değerlendirildi. Tüm hastalar preoperatif evreleme amacıyla solid organ metastazına yönelik tarandı.

Bulgular: En sık sentinel lenf nodları %45 oranında interlobar lenf nod istasyonlarında saptandı. Loblara spesifik lenf nod istasyonları ve skip metastaz saptanan lenf nodları belirlendi. Sentinel lenf nodu; hastaların %77‘sinde N1 düzeyinde, %66 oranında N2 düzeyindeydi. Hastaların %66‘sında iki ayrı istasyonda, %33'ünde tek istasyondaydı. Sentinel lenf nodu saptanan 9 hastanın 1 (%11)'inde rutin histopatolojik incelemeyle metastaz raporlandı.

Sonuç: Sentinel lenf nodunun saptanması, mikrometastaz açısından daha ayrıntılı patolojik inceleme yapılmasına olanak sağlar. Küçük hücreli dışı akciğer kanserli olgularda gerçek nod evrelemenin yapılmasını ve sonuçta postoperatif uygun destek tedavisinin düzenlenmesini sağlar.

Anahtar kelimeler: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, sentinel lenf nodu, mediastinal lenf nod diseksiyonu

SUMMARY

Determination of Sentinel Lymph Node by Tc99m in Small-Cell Lung Cancer

Introduction: In the prospective study was aimed to be the actual node staging identified sentinel and mediastinel lymph nodes and mapping in patient with operable non-small cell lung carcinomas.

Materials and Methods: Twelve patients underwent pulmonary resections due to non-small cell bronchial carcinoma in the study were included . Intraoperatively, by injecting Tc99m to peritumoral tissues, average 96 minutes later, radioactivity levels of the tumoral tissue and lymph nodes were measured. All patients were evaluated by bronchoscopy for endobronchial lesions. The patients were scanned for the metastasis of solid organs in order to pre-operative staging.

Results: The interlobar lymph node stations as a sentinel lymph nodes were detected in 45% of the patient. Lobes of specific, lymph node stations and skip metastasis detected lymph nodes were identified. Sentinel lymph node was in 77% of patients at the level N1 and in 66%of patients at the level N2. It were at two different stations in 66% of patients and at single-station in 33% of patient . In 1 (11%) of 9 patients identified sentinel lymph node, the metastasis has been reported by the routine histopathological examination.

Conclusion: To detection sentinel lymph node, micrometastasis also allows for a more detailed pathological examination. It provides making true node staging in patients and postoperative therapy helps to organize appropriate support with non-small cell lung cancer.

Key words: Non-small cell lung cancer, sentinel lymph node, mediastinal lymph node dissection

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Arife ZEYBEK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,

MUĞLA - TURKEY

e-mail: aytenzeybek@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır